Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

15.03.2023
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, ul. 3 Maja 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji:[druk552]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z LX sesji:[druk553]
4.1. przyjęcie protokołu.

5. Przyjęcie protokołu z LXI sesji:[druk554]
5.1. przyjęcie protokołu.

6. Przyjęcie protokołu z LXII sesji:[druk555]
6.1. przyjęcie protokołu.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania boiskom sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego:[druk556]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Miejskiej Rady Sporu oraz Rady Pedagogicznej SP Nr 2 i Rady Rodziców przy SP Nr 2 [Opinia1] [Opinia2] [Opinia3]
7.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
7.4. dyskusja
7.5. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Hrubieszów:[druk557] [załącznik]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji stałych
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów:[druk558]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji stałych
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030, w tym trybu konsultacji:[druk559]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość:[druk560]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm:[druk561]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:[druk562]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk563]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców:[druk564]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze przy ul. Rubinowej, oznaczonej numerem działki 2793:[druk565]
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
16.3. dyskusja
16.4. podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy:[druk566]
17.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
17.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
17.3. dyskusja
17.4. podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów:[druk567]
18.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
18.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
18.3. dyskusja
18.4. podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej:[druk568]
19.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
19.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
19.3. dyskusja
19.4. podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2022:[druk569]
20.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
20.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
20.3. dyskusja
20.4. podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie:[druk570]
21.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
21.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
21.3. dyskusja
21.4. podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów za rok 2022:[druk571]
22.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
22.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
22.3. dyskusja
22.4. przyjęcie Sprawozdania.

23. Rozpatrzenie Raportu z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku:[druk572]
23.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
23.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
23.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
23.4. dyskusja
23.5. przyjęcie Raportu.

24. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie za rok 2022:[druk573]
24.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
24.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
24.3. dyskusja
24.4. przyjęcie Sprawozdania.

25. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie za rok 2022:[druk574]
25.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
25.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
25.3. dyskusja
25.4. przyjęcie Sprawozdania.

26. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie za rok 2022:[druk575]
26.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
26.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
26.3. dyskusja
26.4. przyjęcie Sprawozdania.

27. Rozpatrzenie Sprawozdań z rocznej działalności Samorządów Mieszkańców z wykorzystaniem środków pieniężnych za rok 2022:[druk576] [druk577] [druk578] [druk579][druk580][druk581] [druk582] [druk583] [druk584] [druk585]
27.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
27.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
27.3. dyskusja
27.4. przyjęcie Sprawozdań.

28. Wolne wnioski.

29. Zamknięcie sesji.

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

22 marca 2023 r. (środa), godz. 12:00.

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji