Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta

Nazwa zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta

Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” zrealizowany został w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” przeprowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zakres zadania obejmował: powołanie Zespołu Koordynacyjnego ds. Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu oraz konsultacji społecznych, opracowanie i uchwalenie LPR-u, stworzenie internetowej platformy partycypacyjnej ułatwiającej konsultacje społeczne z mieszkańcami, przeprowadzenie rewitalizacji historycznej zabudowy miasta z odtworzeniem oraz zagospodarowaniem murowanych podziemi poprzedzonej badaniami geotechnicznymi, przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania pn. „Hrubieszowskie „Sutki” i ich sąsiednie otoczenie jako nowa uporządkowana przestrzeń publiczna”, wypracowanie modelu rozwiązania problemu hrubieszowskich „Sutek” polegający na rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego będących własnością prywatną, opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków: dawnego Syndykatu, Lokalu w Sutkach, budynków biurowo-administracyjnych, dla których zostały przewidziane nowe funkcje służące poprawie jakości życia i rozwoju mieszkańców, zrealizowanie konferencji projektowych. Inwestycja zakończona została 31.12.2019 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 968 350,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 671 515,00 zł.