Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski 2024

Rozpoczynamy VI edycję Budżetu Obywatelskiego!!

1. Kto może złożyć projekt?

 Uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który w dniu składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

2.  Czy przy składaniu projektu potrzebne są dodatkowe dokumenty?

 Tak, wymagane są:

  • lista poparcia co najmniej 15 mieszkańców, którzy na dzień złożenia formularza ukończyli 16 rok życia (każdorazowo);
  • zgoda na udostępnienie obiektu (w przypadku , gdy właścicielem nie jest Gmina Miejska Hrubieszów).

3. Jaka jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z budżetu obywatelskiego?

 Wysokość środków finansowych wynosi 100 000 zł, przy czym koszt jednego projektu nie może przekraczać 25% tej kwoty.

4. Jakie wymogi muszą spełniać projekty ?

Każdy złożony projekt musi spełniać m. in. następujące wymogi:

  • został złożony na formularzu zgłoszenia;
  • został wypełniony czytelnie, opatrzony datą złożenia oraz podpisem osoby składającej;
  • dotyczy zadań własnych Gminy;
  • jest możliwy do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;
  • spełnia kryteria ogólnodostępności;

Szczegółowy zakres wymogów uregulowany jest w § 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XIX/154/2020

5. Jak można zgłosić projekt?

Projekty można składać w wersji papierowej – osobiście w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

W przypadku projektów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 3 KWIETNIA 2023 – 31 MAJA 2023

6. Kto ocenia projekty i nadzoruje całą procedurę?

Projekty ocenia oraz nadzoruje cały proces budżetu obywatelskiego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Nr 984/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 marca 2023 r.

7. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego reguluje Zarządzenie Nr 984/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 marca 2023 r.

Harmonogram:
3 kwietnia – 31 maja 2023 r. - Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.
1 czerwca - 30 czerwca 2023 r. - Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.
16 sierpnia 2023 r. - Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.
16 sierpnia - 14 września 2023 r.  - Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.
do 28 września 2023 r. - Ogłoszenie wyników głosowania.
do 15 listopada 2023 r. - Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2024.
od stycznia 2024 r. do końca grudnia 2024 r. - Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

8. Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zasady głosowania reguluje Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów.