Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami komunalnymi

Utrzymanie czystości i porządku

I. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

 1. Uchwała nr XXVI/199/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.281.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/199/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, w części obejmującej § 3 ust. 2, § 12 i § 15 pkt 1 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały (pobierz).
 3. Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 4. Obowiązki właścicieli nieruchomości:
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych;
 • utrzymanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

II. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (pobierz).
 2. Uchwała nr X/85/2019  Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pobierz).

III. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz).

IV. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

 1. Uchwała nr XXVI/198/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 2. Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. (pobierz).
 3. Podmioty świadczące usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. (pobierz).
 4. Wniosek o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Hrubieszów  (pobierz).

V. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pobierz).

VI. Informacja dla mieszkańców miasta Hrubieszowa dotycząca podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (pobierz).

VII. Informacja dla mieszkańców miasta Hrubieszowa dotycząca miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (pobierz).

VIII. Informacja dla mieszkańców miasta Hrubieszowa dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pobierz).

IX. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów (pobierz).

X. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych I-XII 2020 r. (pobierz).

XI. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014 r. (pobierz).
 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015 r. (pobierz).
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016 r. (pobierz).
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017 r. (pobierz).
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2018 r. (pobierz).
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019 r. (pobierz).

XII. Wydział odpowiedzialny za sprawy gospodarki odpadami komunalnymi

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. 3 maja 15, 22-500 Hrubieszów
tel.:  84 696 23 80, 84 696 23 82 wew. 55, 56
email: komunalny@miasto.hrubieszow.pl

 

Zachęcamy do skorzystania e-usług dostęnych w naszym urzędzie dot. gospodarki odpadami 

na http://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl/#services zakładka "e-gospodarka odpadami"

oraz 

do pobrania aplikacji mobilnej ecoHarmonogram ułatwiającej mieszkańcom segregację odpadów

http://www.ecoharmonogram.pl/application/