Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

I. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz).

 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

II. Zasady segregacji odpadów komunalnych (pobierz).

 • Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Hrubieszów są zobowiązani prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

III. Harmonogram:

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VIII 2021 r. - VII 2022 r.(pobierz).
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VIII 2022 - VII 2023 r. (pobierz).
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VIII - IX 2023 r. (pobierz).
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych X 2023 r. - VII 2024 r. (pobierz)

 

IV. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pobierz).

V. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (pobierz).
 • UCHWAŁA NR LXI/467/2023 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (pobierz).

VI. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

 • Uchwała nr XXIII/190/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 • Uchwała nr XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej w  Hrubieszowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 • Uchwała nr LXIII/490/2023 Rady Miejskiej w  Hrubieszowie z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów - tekst jednolity (pobierz).
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości:

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych;
- utrzymanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- trwałe oznakowanie pojemników numerem nieruchomości;
- utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom .

VII. Kompostowanie bioodpadów

 • Od 1 stycznia 2021 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia została ustalona Uchwałą nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie i wynosi 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

VIII. Informacja dla mieszkańców miasta Hrubieszowa dotycząca podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (pobierz).

IX. Informacja dla mieszkańców miasta Hrubieszowa dotycząca miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (pobierz).

X. Informacja dla mieszkańców miasta Hrubieszowa dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pobierz).

XI. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów (pobierz).

XII. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

 • Uchwała nr XXVI/198/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 • Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 • Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wraz z kodami rodzaju odbieranych odpadów (pobierz).
 • Podmioty świadczące usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. (pobierz).
 • Wniosek o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Hrubieszów  (pobierz).

XIII. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014 r. (pobierz).
 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015 r. (pobierz).
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016 r. (pobierz).
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017 r. (pobierz).
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2018 r. (pobierz).
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019 r. (pobierz).
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2020 r. (pobierz).
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2021 r. (pobierz).

XIV. Informacja o osiąganych poziomach recyklingu

Informacja o osiąganych poziomach recyklingu w 2019 r. (pobierz)

XV. Wydział odpowiedzialny za sprawy gospodarki odpadami komunalnymi

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. 3 maja 15, 22-500 Hrubieszów
tel.:  84 696 23 80, 84 696 23 82 wew. 55, 56
email: komunalny@miasto.hrubieszow.pl

 

Zachęcamy do skorzystania e-usług dostęnych w naszym urzędzie dot. gospodarki odpadami 

na http://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl/#services zakładka "e-gospodarka odpadami"

oraz 

do pobrania aplikacji mobilnej ecoHarmonogram ułatwiającej mieszkańcom segregację odpadów

http://www.ecoharmonogram.pl/application/