Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

Osoby kierujące:
1.    Edyta Dobosz – Maciuk – Prezes
2.    Mateusz Lipski – Viceprezes
3.    Małgorzata Fedorczuk- Viceprezes

Data rejestracji: 20.02.2009r.

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

KRS/nr rejestru: 0000324032

Regon: 06044937700000

NIP: 919-179-26-88

Adres siedziby: ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Edyta Dobosz-Maciuk -  Prezes, tel. 84 6964880, email: saak.hrubieszow@gmail.com

Cele statutowe:
•    działanie na rzecz rozwoju kultury i jej promocji poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych,
•    organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej
•    wzmacnianie dialogu społecznego na płaszczyźnie krajowej i europejskiej, edukacja międzykulturowa,
•    aktywizacja  twórców kultury, środowisk dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów w zakresie rozwoju, edukacji oraz popularyzacji kultury,
•    popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury, turystyki, ochrony środowiska
•    działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększenia aktywności obywatelskiej,
•    kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw prodemokratycznych,
•    animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych,
•    popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego,
•    organizacja i aktywizowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, edukacji i integracji,
•    działalność terapeutyczna, pedagogiczna, doradcza i wychowawcza
•    organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
•    wspieranie i organizacja akcji ekologicznych
•    zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego,
•    wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną i edukacyjną społeczeństwa,
•    umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców i uczestników kultury kontaktu ze sztuką i kulturą,
•    podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie.
•    wsparcie i promocja organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorców,
•     łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w) promocja zatrudnienia
•    działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
•    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z  pracy;
•    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
•    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
•    działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Wizytówka organizacji:
Naszą misję realizujemy w 3 obszarach:
1. wsparcie szkoleniowo-doradcze osób wykluczonych, narażonych na wykluczenie, w trudnej sytuacji życiowej, Jednym z najważniejszych celów SAAK jest łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Realizujemy tez cel poprzez: organizację szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, prowadzenie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, zatrudnianie osób po stażach zawodowych.
Kolejny cel to działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizujemy ten cel poprzez: organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych podnoszących ich kwalifikacje, rozwijające ich zainteresowania, prowadzenie Ośrodka Dziennego dla Osób Starszych.
2. rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wśród celów SAAK jest animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej. Realizujemy ten cel poprzez: sieciowanie organizacji, grup nieformalnych i liderów, organizację wydarzeń mających na celu wspieranie działań lokalnych środowisk, grup nieformalnych, pomoc w formalizowaniu działalności organizacji, inicjujemy działania integrujące społeczność lokalną. Ponadto wspieramy organizacje społeczne poprzez organizację spotkań informacyjnych, szkoleń mających na celu profesjonalizację działań organizacji, sieciowanie organizacji, doradztwo indywidualne, grupowe, pomoc w bieżących sprawach, wsparcie logistyczne, rzeczowe i finansowe. Prowadzimy nieformalną sieć hrubieszowskich organizacji, liczącą 22 ngo. Mimo sukcesów, działalność w obszarze pomocy organizacjom pozarządowym wymaga intensyfikacji.
Potrzeby organizacji rosną, a SAAK jest jedyną organizacją w powiecie, która działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. działalność animacyjna, która jest formą realizacji celu statutowego jakim jest działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych. Realizujemy ten cel poprzez: organizację koncertów, wydarzeń kulturalnych, prowadzimy animację podczas imprez, organizujemy spotkania, prezentacje, warsztaty, ułatwiamy dostęp do oferty kulturalnej (wyjazdy do teatru, kina, na festiwale), udział w spotkaniach międzynarodowych mających na celu wymianę kulturową. Z kolei aktywizacja środowisk dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów w zakresie rozwoju, edukacji oraz popularyzacji kultury odbywa się przez: organizację konkursów, warsztatów, zajęć dla różnych grup wiekowych i środowisk, np. szkolenia gastronomiczne dla KGW, warsztaty plastyczne dla dzieci, naukę gry w bule, kręgle, bingo, organizacja spotkań, wieczorów z muzyką, imprez okolicznościowych, dni dziecka, dni seniora, szkoleń dla rodziców, szkoleń tematycznych. Animacja prowadzona przez nas jest także metodą budowania lokalnego kapitału społecznego, integracji społecznej, budowania poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej.