Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030




W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów.

Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina Miejska Hrubieszów może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny m.in. ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i w jej otoczeniu.

Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla miasta jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej dedykowanych dla naszego obszaru - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Hrubieszowa.

W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.). Strategia ponadlokalna, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy miejskiej, będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym oraz będzie obejmowała obszar Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz Gminy Hrubieszów. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój całego obszaru funkcjonalnego, co pozwoli na znacznie szersze oddziaływanie strategii z uwzględnienie obszarów strategicznej interwencji również w wymiarze przestrzennym. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finansowania.

 

 AKTUALNOŚCI: