Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Kultury i przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau

Fundacja Kultury i przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau

Osoby kierujące:
1.    Katarzyna Partyka – Prezes Zarządu
2.    Marcin Blim – Vice Prezes Zarządu
3.    Joanna Błaszczak– Członek Zarządu - Sekretarz
4.    Dariusz Smol – Członek Zarządu

Data rejestracji: 30.08.2005r.

Forma prawna: organizacja pożytku publicznego

KRS/nr rejestru: 00000240291

Regon: 950303877

NIP: 919-125-81-73

Adres siedziby: ul. 3 Maja 10, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Katarzyna Partyka– Prezes Zarządu, tel. 511667485, partyka-katarzyna@wp.pl

Cele statutowe:
1.    Rozwój kontaktów na bazie przyjacielskiej między Polską, Francją oraz innymi państwami, nauki, sztuki, techniki z wykorzystaniem wzajemnych doświadczeń i zacieśniania więzów łączących emigrację polską z krajem ojczystym
Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
•    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
•    działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
•    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
•    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
•    pomocy Polonii i Polakom za granicą;
•    działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Wizytówka organizacji
- Realizacja projektów „Równać szanse”