Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategie, programy, plany

 STRATEGIE

 • Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów (z perspektywą do roku 2030) na lata 2015 - 2020
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015 - 2020

 Archiwum strategii

 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Hrubieszów na lata 2007-2015
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Hrubieszów na lata 2007-2015 (streszczenie)

 
PROGRAMY

 • Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 - 2023
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Hrubieszów 2004  2020
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa na rok 2020  |  2021  2022  | 2023
 • Programy współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2021  |  2022 | 2023
 • Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hrubieszów na lata 2018-2020
 • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Gminie Miejskiej Hrubieszów w latach 2015-2017  |  2018-2020
 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów na lata 2012-2032
 • Miejski program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020  |  2021  2022 | 2023
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 -2020 |  2021 - 2026
 • Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na lata 2019 - 2022 | 2023 - 2026

 Archiwum programów

 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2010-2015
 • Lokalny Program Rewitalizacji na Obszar Centrum Miasta Hrubieszowa na lata 2005-2013


PLANY

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024
 • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Hrubieszowa na lata 2014 - 2029

 Archiwum planów

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 - 2020
 • Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta Hrubieszowa na lata 2004-2013
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 I  2019 – 2024