Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Straż Miejska

Adres: ul. 3 Maja 15
Telefon: 986, 846962380, 846962382 wew. 52
Komendant Straży Miejskiej - Janusz Krotkiewicz

Wydział Straż Miejska działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Straż  Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. To między innymi przy pomocy Straży Miejskiej gmina realizuje swoje obowiązki wnikający z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Nadzór nad działalnością straży sprawuje burmistrz. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Priorytety Straży Miejskiej to przeciwdziałanie zakłóceniom spokoju i porządku publicznego, patologiom społecznym oraz zadania związane z estetyką miasta i ochroną środowiska.

Do zadań wydzaiału należy w szczególności:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego;
  4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Straż Miejska aktywnie uczestniczy w realizacji programów prewencyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży. Celem realizowanych programów jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w swoim codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie takich niebezpieczeństw, a także zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Podczas spotkań z młodzieżą omawiane są tematy jak bezpiecznie zachowywać się na terenie szkoły i poza nią, konsekwencje prawne przestępstw i wykroczeń, a także by nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. Straż Miejska realizuje szereg zadań o charakterze porządkowym, zabezpiecza różnego rodzaju imprezy i uroczystości publiczne takie jak festyny, zgromadzenia publiczne, kwesty, imprezy sportowe, uroczystości patriotyczno-religijne oraz inne zdarzenia wymagające zaangażowania służb porządkowych.