Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Miejska

Rada Miejska w Hrubieszowie jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej mieszkańców Hrubieszowa. Do Rady Miejskiej należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mieszkańców, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Kadencja Rady Miasta, w skład której wchodzi 15 radnych wybranych w wyborach powszechnych, trwa 5 lat. Pracami Rady Miejskiej kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących. Osoby te wybiera Rada spośród swojego grona.

Rada Miejska obraduje na sesjach, na których podejmuje wiążące decyzje oraz działa poprzez swoje komisje i radnych. Sesje Rady Miejskiej odbywają się przeciętnie raz na miesiąc w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Uchwały Rady zapadają z reguły zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W niektórych sprawach ustawy wprowadzają inne (ostrzejsze) wymogi, co do większości głosów oraz liczby obecnych radnych, a także obowiązek głosowania tajnego.

Sesje Rady Miejskiej oraz posiedzenia Komisji Rady są jawne, co oznacza, że obrady te może obserwować każdy mieszkaniec. Informacje o terminie sesji i przedmiocie obrad podawane są do publicznej wiadomości na 7 dni przed terminem sesji. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady podawane są na 7 dni przed terminem posiedzenia.