Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski 2017


Aktualizacja 1 czerwca


 

 Aktualizacja 15 maja

Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach  budżetu obywatelskiego Hrubieszowa zbliża się do końca. Mieszkańcy mogą oddawać głosy jeszcze do 30 maja 2017 r.

Głosować można tylko na jedno zadanie! W głosowaniu udział brać mogą osoby, które ukończyły 13 lat i są mieszkańcami Miasta Hrubieszowa. Poniżej zamieszczamy kartę do głosowania. Głosujemy poprzez postawienie znaku „X” po prawej stronie.

 

Kartę do głosowania można wysłać:

 • pocztą (liczy się data wpływu do UM),
 • osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta,
 • wysłać skan na adres email budzetobywatelski@miasto.hrubieszow.pl

Głosowanie trwa od 1 do 30 maja 2017 roku.

 


 

Aktualizacja 14 kwietnia – ogłoszenie listy zadań

 

Na podstawie §3 ust. 2 i 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 323/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku ogłasza się listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na 2017 rok oraz listę zadań odrzuconych na etapie oceny formalno - merytorycznej.


 

Mieszkańcy Hrubieszowa mogą współdecydować o tym jak są wydawane pieniądze z samorządowego budżetu. Od 16 lutego urząd miasta rozpoczął przyjmowanie propozycji, które mogą być sfinansowane w ramach, wprowadzonego po raz pierwszy, budżetu obywatelskiego.

Mogą to być projekty o wartości do 100 tysięcy złotych, które przyczynią się do rozwoju miasta, należą do zadań własnych gminy miejskiej i będą podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców w wieku minimum 13 lat. - Propozycje można składać do końca marca. Do 14 kwietnia sprawdzimy czy są one zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego, dzień później ogłosimy listę zadań, które spełniają wszystkie wymogi formalne, a w maju rozpocznie się głosowanie. Ostatecznie to mieszkańcy zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane - wyjaśnia zastępca burmistrza Hrubieszowa Marta Majewska, jednocześnie przewodnicząca zespołu, który będzie weryfikować wnioski.  Jeśli projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów, nie wyczerpie pełnej puli zapisanej w budżecie, szansę na realizację mają także kolejne propozycje.

Wnioski można składać na formularzu, który należy dostarczać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, albo złożyć osobiście w sekretariacie. Wyniki głosowania mają być ogłoszone 1 czerwca.

Budżet obywatelski zwany również budżetem partycypacyjnym - to proces, umożliwiający mieszkańcom wpływ na przeznaczenie części środków publicznych na realizację inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców. W Hrubieszowie projekt pierwszego budżetu obywatelskiego ruszy w 2017 r.
Aby zadecydować o przeznaczeniu środków z budżetu partycypacyjnego, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje obejmą teren całego Hrubieszowa, a uczestniczyć w nich będą mogli wszyscy mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 13 lat.
Mieszkańcy mogą zgłosić każdą inicjatywę, która przyczyni się do rozwoju miasta, o ile jest ona zgodna z prawem i mieści się w kompetencjach Gminy Miejskiej.
Zgłoszenia można będzie dokonać poprzez formularz dostępny na stronie UM Hrubieszów. Wypełniony wniosek można będzie dostarczyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres urzędu albo osobiście - pozostawiając go na sekretariacie . Wykaz zgłoszonych zadań będzie dostępny do wglądu na miejskiej stronie internetowej.
Wysokość budżetu na 2017 rok wyniesie 100 000 zł.
Hrubieszowskim budżetem obywatelskim zajmie się organ doradczo - opiniujący Burmistrza Miasta, w postaci zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą: Przewodnicząca - Marta Majewska, wiceprzewodniczący -  Ernest Lipski, sekretarz -  Agnieszka Wróblewska oraz członkowie:  Katarzyna Janik, Anna Łomańska, Justyna Tywoniuk, Piotr Szkalej, Agnieszka Strzelecka, Leszek Otręba, Roman Gumiela, Małgorzata Cios. Do zadań zespołu należeć będzie realizacja budżetu obywatelskiego, czyli m.in.: ocena formalno-merytoryczna zgłaszanych projektów i przeprowadzenie konsultacji.

Zgłoszenia zadań do budżetu będą przeprowadzane w terminie 16.02 -  31.03.2017 r. Ogłoszenie wyników przeznaczenia środków zostanie przedstawione planowo 1 czerwca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na 2017 rok

 1. 15 listopada – 21 listopada 2016  wyłonienie zespołu koordynującego
 2. 22 listopada 2016   – 15 lutego 2017 – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców
 3. 16 lutego 2017 – 31 marca 2017 – zgłaszanie zadań
 4. 1 kwietnia 2017 – 14 kwietnia 2017 – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO
 5. 15 kwietnia – ogłoszenie listy zadań
 6. 16 kwietnia 2017 – 30 kwietnia 2017 – działania informacyjne
 7. 1 maja 2017 – 30 maja 2017 – głosowanie
 8. 1 czerwca 2017  – ogłoszenie wyników

Załączniki: