Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

Zasady konsultacji: 

  • Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zmieszkańcami miasta Hrubieszowa
  • Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Aktualne konsultacje: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=281

Platforma Partycypacji Społecznej: