Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Zielone

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Zielone

Osoby kierujące:
1.    Henryka Letninczyn– Prezes Zarządu
2.    Katarzyna Hajkiewicz - Adamczuk – Vice Prezes Zarządu

Data rejestracji: 22.03.2021r.

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

KRS/nr rejestru: 0000890508

Regon: 46574100000

NIP: 919-183-44-64

Adres siedziby: ul. Partyzantów 8, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Henryka Letnianczyn -  Prezes Zarządu, tel. 508376989
2.    Katarzyna Hajkiewicz- Adamczuk – tel.888501538

Cele statutowe:
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Osiedla Zielone poprzez wspieranie:
1. Budowy uzbrojenia terenu i jego modernizacji.
2. Budowy dróg i ich utrzymania w stanie nadającym się do użytkowania.
3. Ochrony środowiska i polepszenia estetyki Osiedla Zielone.

Celem Stowarzyszenia jest również:
1. Aktywizacja i integracja wspólnoty mieszkańców Osiedla Zielone, wspieranie postaw i zachowań służących dbałości o otoczenie; samorządności; odpowiedzialności, współpracy, otwartości i tolerancji.
2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczności lokalnej.
3. Działalność promocyjna; informacyjna; wydawnicza związana z ideami Stowarzyszenia.
4. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami realizującymi podobne jak Stowarzyszenie cele.
5. Podnoszenie komfortu życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Zielone.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
•    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
•    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
•    porządku i bezpieczeństwa publicznego;