Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne możliwości dofinansowania

Przedsiębiorco! chcesz wiedzieć czy jest możliwość uzyskania dofinansowania, wsparcia dla Twojej działalności?

Sprawdź aktualne propozycje

 

KORONAWIRUS - Tarcza antykryzysowa. Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników

 

1) „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 

       Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na: podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy.

 • dla kogo: studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich), poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni wyższej – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • kiedy: rozpoczęcie naboru 01.08.2019, realizacja programu do: 25.06.2021
 • szczegóły: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

     Lubelska Fundacja Rozwoju
      ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
      tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34
      e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

2) Projekt "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka"  jest realizowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie umowy z Bankiem  Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.  Do ich dyspozycji  BGK przekaże ok. 200 mln zł w okresie kilku najbliższych lat. Środki są udostępniane w sposób ciągły w miarę ich wycofywania z instrumentów finansowych, oferowanych przez BGK w ramach PO RPW 2007-2013. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków. 

3) Projekt "Pożyczka na start"  realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Preferencyjnie oprocentowane pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • szczegóły: Wszystkie informacje oraz kalkulator wysokości pożyczki dostępne są na poniżej stronie internetowej: http://pozyczka.oic.lublin.pl/ 

  Fundacja OIC Poland

  (81) 710 46 41

  pozyczka@oic.lublin.pl

4) Projekt "Związek z biznesem"

 • dla kogo: Projekt obejmie wsparciem 100 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:

  1) 90 osób pozostających bez pracy:
  ■ osoby w wieku 50 lat i więcej
  ■ kobiety
  ■ osoby długotrwale bezrobotne
  ■ osoby o niskich kwalifikacjach
  ■ osoby z niepełnosprawnością

  2) 10 osób pracujących :
  ■ ubogie pracujące
  ■ zatrudnione na umowy krótkoterminowe
  ■ pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia
  w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 • szczegóły: Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" 24-110 Puławy, ul.Mościckiego 1 http://fpcp.org.pl/zwiazek_z_biznesem/index.php
  e-mail: fpcp@fpcp.org.pl
  tel. (81) 470 09 00, tel. (81) 470 09 01, fax. (81) 470 09 30

5) Planujesz rozwój firmy? Masz innowacyjny pomysł? Szukasz środków na jego realizację?

Skorzystaj z projektu "Przedsiębiorcze lubelskie RPO WL 2014-2020"

 1. Pożyczka mała:
  • pożyczka w województwie lubelskim
  • o finansowaniu do 250 tys. zł
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów
  • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 1,87% w skali roku
  • dla kogo: mikro i małe przedsiębiorstwa
 2. Pożyczka duża:
  • pożyczka w województwie lubelskim
  • o finansowaniu od 250 tys. do 1 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów
  • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 1,87% w skali roku
  • dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  szczegóły: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/lubelskie/

6) "Energia plus" Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (w tym poprawa jakości powietrza) poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

7)Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Mam pomysł na biznes"

 • dla kogo:  (50 kobiet i 40 mężczyzn), poprzez zdobycie niezbędnych kompetencji i wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo, zamierzające założyć działalność gospodarczą
 • kiedy: Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019 r. – 31.03.2021 r.  luty/marzec 2020 planowany III nabór.
 • szczegóły: http://www.marsoft.eu/mampomyslnabiznes/  Biuro projektu: Rokoszewski Marcin Marsoft, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, pokój nr 14, I piętro  Tel. 733 899 866 E-mail: mampomyslnabiznes@marsoft.eu

8) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Przedsiębiorcze lubelskie"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) spełniających m.in warunki:w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin), zamieszkujących m.in powiat hrubieszowski, posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
 • kiedy: Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r
 • szczegóły: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php  Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw - Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
  ul. Krakowskie Przedmieście 28 , 20-400 Lublin

9) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Wzrost poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do 80 osób fizycznych, w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 • kiedy: termin realizacji: 01.03.2019 – 31.12.2020, nabór 3 planowane na grudzień 2019, nabór 4 planowane na marzec 2020, nabór 5 planowane na maj 2020
 • szczegóły: http://wat-tech.pl/dotacje/   Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o. ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin, tel. 792848595

 

Wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A)

 POŻYCZKA OBROTOWA NA SFINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM:

 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 •  Kwota pożyczki obrotowej: od 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • Okres finansowania: max 6 lat
 • Okres karencji: wydłużony do 15 m-cy
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z Parametryzatorem pożyczkowym ze strony www.arp.pl/uslugi-finansowe/parametryzator
 • Prowizja przygotowawcza: 0,2%
 • Przedterminowa spłata: brak prowizji
 • Rozpatrzenie wniosku: brak opłaty
 • Niewykorzystana kwota pożyczki: brak opłat
 •  Zabezpieczenia pożyczki: na poziomie minimum 120% wartości rynkowej, wykorzystanie wsparcie Funduszy Poręczeniowych KGP, dodatkowo weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

 POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP:

 • Pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa (wynagrodzenia finansowane w kwocie netto)
 • Dla klientów z sektora MŚP z potwierdzonym deficytem płynności bieżące
 • Pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze pt. wypłata wynagrodzenia
 • Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku
 • Oprocentowanie komercyjne (WIBOR+marża), prowizja za udzielenie Oprocentowanie:  WIBOR 1M + marża zgodnie z Parametryzatorem pożyczkowym
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki 
 • Okres finansowania do 2 lat
 • Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy
 • Zabezpieczenie: pożyczka do kwoty 200 tys. zł weksel własny in blanco  wraz z deklaracją wekslową , oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc; dla pożyczek > 200 tys. zł dodatkowo zabezpieczenia rzeczowe

 

10) Pożyczka na rozwój O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 103-109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zatrudnienie do 250 osób, wartość aktywów bilansu do 43 mln EUR, wartość przychodów do 50 mln EUR) oraz dodatkowo posiadają siedzibę/adres miejsca zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie woj. lubelskiego i nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Pożyczka udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej obejmujących:

 • nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z rozszerzeniem profilu działalności.

Przykładowe przedsięwzięcia:

 • zakup maszyn, środków transportu, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zakup materiałów i surowców w związku z rozszerzeniem dotychczasowego profilu działalności.

Kwota pożyczki:do 120.000 zł
Okres finansowania: do 5 lat (60 miesięcy)

 11) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Powiatowy Urząd Pracy 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej to niskooprocentowane środki zwrotne na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnym, poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych oraz ludziom młodym.

więcej informacji: https://hrubieszow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/pozyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Leśmiana 11

tel.: 846962691, e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl

Regionalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Zamość
 • ul. Partyzantów 3

Godziny pracy:
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Telefony do konsultantów
tel. 84 638 02 67 tel. 514-923-981. E-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

 • Chełm
 • Niepodległości 1 (piętro III p.297)

Godziny pracy:
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Telefony do konsultantów
82 565 19 21, 82 563 02 08 E-mail chelm@feu.lubelskie.pl