Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta

Szanowni Państwo

Hrubieszów to miasto, które szczyci się swoją przeszło 600 letnią historią, położone w niezwykle malowniczym zakątku kotliny hrubieszowskiej. Lokalizacja miasta przy głównych szlakach handlowych od wieków była silnym bodźcem do rozwoju i wielokulturowego współistnienia lokalnych społeczności. Fascynujące dzieje miasta pisali ludzie różnych kultur i wyznań: Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie. Ta mozaika narodowościowo-wyznaniowa, tak charakterystyczna dla miast kresowych, pozostawiła ślady w kulturze materialnej i duchowej. Oblicze miasta i jego okolicy przyozdabiają kontury wielu, czasem zupełnie unikalnych zabytków zarówno sakralnych jak i świeckich.

Swoje piętno na życiu miasta odcisnął koszmar II wojny światowej, który zatarł prawie wszystkie ślady wielowiekowej obecności licznej niegdyś wielokulturowej społeczności. Ostatnimi jej świadkami są: prawosławna cerkiew, cmentarz – kirkut i nieliczne już, tak charakterystyczne kiedyś budynki.

Hrubieszów był domem również dla wielu znakomitych uczonych, pisarzy i malarzy. Szczególną postacią związaną z Hrubieszowem był ks. Stanisław Staszic, wybitny uczony, pisarz, mąż stanu i wielki patriota. Osoby takie jak Abraham Stern, Bolesław Prus, Bolesław Leśmian, Mieczysław Bekker, Henry Orenstein, mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, prof. Stefan Du Chateau, prof. Wiktor Zin i wiele innych, na stałe wpisało się w koloryt naszego miasta.

Przeszłość Hrubieszowa, będąca tematem ciekawych opracowań, publikacji i wydarzeń kulturalnych, jest trwałym elementem działań promocyjnych samorządowych władz miasta.

Zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, przekazanie rozwoju miasta w ręce samorządu, zapoczątkowały nowy etap w jego historii. Etap rozwoju ukierunkowanego na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury komunalnej, oświatowej, sportowej i w sferze kultury. Wykorzystujemy szansę, jaką daje nam Unia Europejska. Naszym niewątpliwym atutem jest fakt, iż Hrubieszów jest najbardziej wysuniętym na wschód miastem naszego kraju. Przez Hrubieszów przechodzi droga krajowa nr 74 łącząca zachód Polski z Ukrainą, a także, jedyna taka w kraju linia szerokotorowa z Ukrainy na Śląsk. Transgraniczna lokalizacja stanowi znaczny potencjał dla rozwoju gospodarczego miasta. Łączymy z tym nadzieję na obecność w mieście inwestorów, którzy wykorzystają położenie miasta na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy więc turystów i inwestorów do odwiedzenia naszego nietuzinkowego miasta i zapoznanie się z jego dziedzictwem. Czekamy z wschodnią serdecznością i gościnnością, będąc przekonani o tym, że bliższe poznanie naszej ciekawej historii, unikalnych zabytków, bogactwa przyrody, a także smacznej, kresowej kuchni głęboko zapisze się w Państwa pamięci.

 

BURMISTRZ MIASTA

Marta Majewska

 

 

 

 

 

Marta Majewska (ur. 18 sierpnia 1982 r. w Hrubieszowie) jest absolwentką Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W 2006 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prawo amerykańskie na Chicago Kent College of Law. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego odbyła na Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Ponadto w 2016 r. uzyskała dyplom Executive- Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Posiada również kwalifikacje mediatora sądowego.

Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie jako urzędnik państwowy, następnie jako asystent sędziego. W latach 2013 - 2014 r. prowadziła własną kancelarię adwokacką. W latach 2014 – 2018 pełniła funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Była wykładowcą Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie. W latach 2016-2018 V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie Sp.z.o.o. Od 2018 r. pełni stanowisko Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W latach 2005 – 2010 współpracowała charytatywnie z Fundacją Instytut na rzecz Państwa i Prawa w Lublinie w Biurze Porad Prawnych i Fundacją Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko w Zamościu – udzielając porad prawnych i zajmując się mediacją.

Ogromnym wyróżnieniem dla Hrubieszowa i jego mieszkańców jest członkostwo Burmistrz w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu, organu doradczego Rady Europy, gdzie pracuje w ramach Komitetu praktyków zajmujących się migracją i prawami człowieka.

Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, członkiem Komitetu Monitorującego Fundusze dla Lubelskiego 2021-2027, reprezentuje Hrubieszów w Związku Miast Polskich.

Odznaczenia i nagrody:

 1. Laureatka konkursu: Polka XXI wieku w kategorii Samorząd.
 2. Odznaka Honorowa za zasługi dla Samorządu Terytorialnego, odebrana z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 3. Medal z Ministerstwa Ukrainy - Ukrainian modern award medal "For international cooperation".
 4. Tytuł Kobiety Charyzmatycznej w kategorii „Kobieta Społeczna”.
 5. Laureatka konkursu „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej” w kategorii samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej.
 6. Zdobywczyni III miejsca w kategorii Kobieta Sukcesu w „Perły Biznesu” Kroniki Tygodnia.
 7. Laureatka konkursu „16 Liderek Równości”.

Jako samorządowiec Marta Majewska aktywnie uczestniczy w życiu publicznym biorąc udział w konferencjach i debatach publicznych, nie tylko o zasięgu ogólnopolskim ale i międzynarodowym. Jako ekspert i prelegent uczestniczyła w szeregu wydarzeń m.in.: Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Kongres Małych i Średnich Miast w Chełmie, I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, konferencja Polka XXI wieku, Forum Ekonomiczne,  Kongres Usług Społecznych, debata w Parlamencie Europejskim w Bruksesli.

Od 2002 roku żona Bartłomieja; mama Julii, Kajetana i Tymoteusza. 

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Hrubieszowa [więcej] 
 
Przyjęcia interesantów:
 
Burmistrz  przyjmuje  interesantów  w sprawach  indywidualnych oraz skarg  i wniosków  we  wtorki:
 • od godz. 9.00 do 18.00 w pierwszy wtorek miesiąca (przyjmowanie interesantów po godzinach pracy Urzędu odbywa się na podstawie wcześniejszych zgłoszeń  przyjmowanych w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu);
 • od godz. 9.00 do 14.00 w pozostałe wtorki w miesiącu.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta;
 • określanie sposobu wykonywania uchwał;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • wykonywanie budżetu Miasta Hrubieszów;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz ponadto kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje je na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Odpowiada także za prawidłową gospodarkę finansową Gminy posiadając w tym zakresie szereg, przynależnych tylko jemu, kompetencji.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz jako organ wykonawczy oraz kierownik Urzędu wydaje zarządzenia, natomiast jako organ administracji publicznej wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 • Zastępcy Burmistrza Miasta
 • Sekretarza Miasta
 • Skarbnika Miasta
 • Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
 • Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji
 • Straży Miejskiej
 • radcy prawnego.

Burmistrz sprawuje ponadto nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta.

 

Zastępca Burmistrza:

Sekretarz Miasta:

 Skarbnik Miasta: