Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowska Rada Seniorów

Hrubieszowska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu zwiększono skład Rady z 10 do 25 osób.

Rada została powołana w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w Hrubieszowie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora.

Szczególnymi obszarami zainteresowania Rady są:

  • integrowanie i wspieranie środowisk osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
  • zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów,
  • wspieranie aktywności ludzi starszych,
  • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku,
  • przyczynianie się do tworzenia infrastruktury społecznej i technicznej przyjaznej seniorom,
  • wspieranie inicjatyw w zakresie informowania i doradztwa dla osób starszych,
  • zabieganie o dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
  • wyrównywanie szans do różnych form wypoczynku oraz dostępu do edukacji w tym kształcenia ustawicznego i kultury.

Członkowie Rady

Siedziba Rady – ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

Obsługa administracyjna Rady Wioletta Pietrusiewicz, tel. 84 696 23 80 wew. 51, e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl