Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przywileje miejskie

140029 listopada we Lwowie, Bartłomiej wójt z Chełma za 100 grzywien groszy praskich z prawem dziedziczenia, wyznacza 2 łany pola i młyn pozwolił zbudować. Ów wójt Bartłomiej miał wymierzać łany dla mieszkańców zwolnionych na 10 lat z czynszów.
1400Nadał król Władysław Jagiełło Hrubieszowowi prawo magdeburskie uwalniając od wszelkich jurysdykcji starostów, kasztelanów i wojewodów poddając mieszkańców swemu lub wójtowskiemu sądowi z prawem karania na miejscu.
1400prawo pisarza królewskiego Wacława Łaskiego do ustanowienia proboszcza. Kościół otrzymuje przywileje.
1450Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywileje i nakazuje aby kupcy przejeżdżający z towarami przez Hrubieszów opłacali cło na rzecz królowej Zofii.
1456Kazimierz Jagiellończyk w Grodnie daje pozwolenie Żydowi z Hrubieszowa na kupowanie i sprzedaż wina i różnych towarów.
1473po spaleniu się Chełma przenosi się katedra biskupia do Hrubieszowa urodzajnego i położonego w środku diecezji i była do 1490 r. kiedy to przeniesiono do Krasnegostawu.
1501uwolnienie miasta od wszelkich podatków i ciężarów na lat 10.
1502król Aleksander potwierdza stare przywileje i ustanawia nowe: dwa jarmarki i targ raz w tygodniu we czwartek.
1518przywilej Zygmunta I pozwala na sadzawkę i korzystanie z niej na rzecz miasta.
1523przywilej Zygmunta I znosi obowiązek podwód.
1526nadanie miastu prawa na karczmę i użytek dla miasta ze sprzedaży trunków.
1527potwierdzenie przywileju na pobieranie cła i mostowego na korzyść miasta.
1532dekret Zygmunta I zobowiązujący kupców do przejazdu przez Hrubieszów i płacanie cła.
1532Zygmunt I nadaje Hrubieszowowi przywilej na pobieranie targowego i zobowiązuje każdego mieszkańca do wywożenia co roku po 4 dęby na reperację zamku.
1544Zygmunt August zamienia place z dominikanami otrzymując bliżej zamku, a dając dominikanom 2 place blizej rynku.
1550Zygmunt August w Piotrkowie pozwala miastu Hrubieszowowi zająć wszelskie place i daje prawo wyrębu w lasach starostwa lubomelskiego.
1550nadanie herbu: głowa jelenia i dwa krzyże między rogami a wokoło napis "Sigillum Civitatis Rubieszów".
1551pozwolenie na wyrąb lasu w lasach starostwa hrubieszowskiego.
1576Stefan Batory oddaje w starostwo hrubieszowskie Andrzejowi Tęczyńskiemu i przywilej na wykupienie przez niego wójtostwa.
1578przywilej Żydom na wybudowanie szkoły, domów dla kantora i rabina z uwolnieniem od ciężarów pozwalających na handel, rzeźnie, browary.
1588Zygmunt III Waza nadaje w Brześciu Litewskim dożywotnie starostwo i wójtowstwo hrubieszowskie Stanisławowi Żółkiewskiemu.
1605Zygmunt III na sejmie w Warszawie zatwierdza ustawę cechu kuśnierskiego.
1615ustawa cechu krawieckiego.
1616ustawa cechu szewskiego.
1617ustawa cechów: kowalskiego, slusarskiego, bednarskiego, siodlarskiego, kotlarskiego, mieczników, złotników i gonciarzy.
1619ustanowiony cech tkacki przez Jana Żółkiewskiego, starostę.
1627Zygmunt III oddaje starostwo hrubieszowskie synowi Władysławowi, późniejszemu królowi.
1630Zygmunt III zatwierdza fundację cerkwi grekokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP wymurowanej i wyposażonej z fundacji mieszczanina hrubieszowskiego, Sofroniego Koculi.
1633potwierdzenie darowizny pola na rzecz plebana grekokatolickiego i pierwotnej erekcji cerkwi.
1633Władysław IV, król, daje przywilej mostowego od każdego konia i wózka po 1 grosz z którego mieszkańcy mają utrzymywać groble i mosty.
1633Władysław IV oddaje starostwo Rafałowi Leszczyńskiemu, wojewodzie bełskiemu.
1639Władysław IV nadaje wójtostwo hrubieszowskie dozywotnio Annie Żyżyńskiej.
1652Jan Kazimierz w Warszawie daje przywilej unitom: trzy razy w roku mogą warzyć miód bez obaw opłaty. W tym czasie starostą był Łukasz Opaliński z Bnina, marszałek nadworny.
1676przyłączenie probostwa hrubieszowskiego do katedry chełmskiej.
1693Jan III utrzymuje wszystkie przywileje dla cerkwi św. Mikołaja i funduje szpital.
1722August II potwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje dane przez poprzedników.
1727potwierdzenie zmiany starosty (od 1705 Stanisław Potocki) Franciszka Salezego Potockiego.

 

na podstawie opracowania Teresy Fabiańskiej-Żurawskiej "Hrubieszów - dzieje miasta i jego zabytków" Bibloteka TRH, Tom 19, Hrubieszów 1993 r.