Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Hrubieszowa ds. Młodzieży

            Burmistrz Miasta chcąc podnieść rozwój partycypacji i aktywności młodych hrubieszowian w życie Miasta, zarządzeniem nr  287/2020 z dnia 12 maja 2020 r. powołała Małgorzatę Pitus na Pełnomocnika Burmistrza Miasta Hrubieszowa ds. Młodzieży.

Do zadań Pełnomocnika należy:

  1. Współpraca  z Młodzieżową Radą Miejską i jej koordynatorem.
  2. Inicjowanie działań kierowanych do młodzieży na terenie Hrubieszowa.
  3. Współdziałanie przy tworzeniu i realizacji miejskich programów dotyczących młodzieży.
  4. Inicjowanie rozwiązań mających na celu tworzenie dobrych warunków do współpracy organów Gminy Miejskiej Hrubieszów z młodzieżą, a także zwiększanie udziału młodzieży w procesach związanych z rozwojem miasta.
  5. Wsparcie działań realizowanych w zakresie promocji Miasta Hrubieszów jako miejsca atrakcyjnego dla ludzi młodych.
  6. Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami młodzieżowymi, organizacjami i samorządami uczniowskimi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w tym grupami nieformalnymi, w zakresie dotyczącym rozwoju miasta Hrubieszów a jako miejsca przyjaznego dla młodzieży.
  7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi miasta Hrubieszów w zakresie spraw dotyczących młodzieży.
  8. Reprezentowanie Burmistrza Miasta podczas wydarzeń związanych z realizacją polityki młodzieżowej, a także wydarzeń organizowanych przez środowiska młodzieżowe lub skierowanych do młodych ludzi, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.
  9. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej inicjatyw zgłaszanych przez młodzież.

Pełnomocnik będzie pośrednikiem w kontaktach między władzami miasta a młodymi ludźmi, do którego będą mogli swobodnie  zgłaszać się ze swoimi pomysłami i problemami.

Obsługa organizacyjno-techniczna Pełnomocnika Burmistrza Miasta Hrubieszowa ds. Młodzieży - Wioletta Pietrusiewicz, tel. 84 696 23 80 wew. 51, e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl

Kontakt z Pełnomocnikiem - e-mail: pelnomocnik@miasto.hrubieszow.pl