Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja „Zakątek Terapeutyczny”

Fundacja „Zakątek Terapeutyczny”

Osoby kierujące:
1.    Agata Malon– Prezes
2.    Barbara Nalepa – Viceprezes

Data rejestracji: 25.05.2020 r.

Forma prawna: fundacja

KRS/nr rejestru: 0000843559

Regon: 386159201

NIP: 919-183-33-12

Adres siedziby: ul. Krucza 17/9, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Agata Malon– Prezes, tel. 507544788, agatamalon@gmail.com

Cele statutowe:
1. szeroko pojęta pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz osobom cierpiącym na wszelkie dysfunkcje;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;
3.  działalność na rzecz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym;
4. pomoc społeczna umożliwiająca dzieciom, młodzieży, dorosłym, w tym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, oraz wyrównywanie szans tych osób;
5. działalność charytatywna;  
6. ochrona i promocja zdrowia;
7. nauka, szkolnictwo, edukacja, terapia, oświata i wychowanie;
8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;  
9. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
10. promocja i organizacja wolontariatu;
11. pomoc osobom wymagającym rehabilitacji;
12. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
13. wypoczynek dzieci i młodzieży;
14. turystyka i krajoznawstwo;
15. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;  
16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
17. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnoprawnych w kraju i za granicą;  
18. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  
19. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;  
20. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   
21. pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, medycznym w zakresie działań i celów fundacji;
22. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
23. popularyzacja wiedzy na temat niepełnosprawności i innych dysfunkcji, przeciwdziałanie marginalizacji środowiskowej, zawodowej, edukacja wszystkich grup społecznych;
24. edukacja osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami i innymi dysfunkcjami;
25. realizacja terapii, zajęć dodatkowych oraz rehabilitacji zgodnych z nowoczesnymi standardami;
26. realizacja inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych w celu integracji grup społecznych, włączenie do aktywności w życiu codziennym;
27. tworzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
28. wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, infrastruktury i ekonomii społecznej oraz podejmowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnej;
29. udzielanie wszechstronnej pomocy i szeroko pojęta integracja dzieci i ich rodzin;
30. prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom rodzinnym; osobistym i społecznym;
31. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    pomocy społecznej,
•    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
•    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
•    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
•    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wizytówka organizacji:
Fundacja „Zakątek Terapeutyczny” jest nową organizacją powstałą niecały rok temu. Mimo tak niewielkiego stażu i trudności wynikających z  ograniczeń pandemicznych działa prężnie oferując nieodpłatne konsultacje w zakresie diagnozy autyzmu i innych zaburzeń. W Fundacji prowadzone były nieodpłatne pilotażowe zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, porady itp. Fundacja oferuje zajęcia rehabilitacyjne,  konsultacje z lekarzem psychiatrą dziecięcym, terapię logopedyczną, psychologiczną, terapię ręki, sensomotorykę, grafomotorykę, sensoplastykę, zajęcia z terapii dla dzieci z autyzmem, grupowe treningi oraz indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej, integracji bilateralnej oraz masaż metodą Shantala.
W tak krótkim okresie naszej działalności pozyskaliśmy w 2020 roku dotację na realizację zadania pod nazwą „Wspólnie aktywnie dążąc do celu” w ramach realizacji zadania publicznego – realizowaliśmy grupowe i indywidualne zajęcia. W ramach zadania objęliśmy wsparciem 45 uczestników.