Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski 2022

28 września 2021 r. 
Wyniki Głosowania
 
16 sierpnia 2021 r. 
Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2022 r.

Głosowanie trwa od 16 sierpnia do 14 września 2021 r.

 Głosowanie odbywa się:
 a) w formie papierowej poprzez:

  • wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do zaplombowanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego urny znajdującej się w Wydziale Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miasta Hrubieszów – ul. 3 Maja 15 pok. 1 (budynek MOPS-u);
  • wypełnienie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski – głosowanie” na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

 b) w formie elektronicznej poprzez:

Zapraszamy do głosowania TUTAJ

  ------------------------------------------------------------------------------

16 sierpnia 2021 r.  
Lista projektów dopuszczonych do głosowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2022

  ------------------------------------------------------------------------------

29 czerwca 2021 r.  
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wyniki oceny projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2022

Wyniki oceny projektów:

 ------------------------------------------------------------------------------

21 stycznia 2021 r. 
Rozpoczynamy IV edycję Budżetu Obywatelskiego!!

1. Kto może złożyć projekt?

 Uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który w dniu składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

2.  Czy przy składaniu projektu potrzebne są dodatkowe dokumenty?

 Tak, wymagane są:

  • lista poparcia co najmniej 15 mieszkańców, którzy na dzień złożenia formularza ukończyli 16 rok życia (każdorazowo);
  • zgoda na udostępnienie obiektu (w przypadku , gdy właścicielem nie jest Gmina Miejska Hrubieszów).

3. Jaka jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z budżetu obywatelskiego?

 Wysokość środków finansowych wynosi 100 000 zł, przy czym koszt jednego projektu nie może przekraczać 25% tej kwoty.

4. Jakie wymogi muszą spełniać projekty ?

Każdy złożony projekt musi spełniać m. in. następujące wymogi:

  • został złożony na formularzu zgłoszenia;
  • został wypełniony czytelnie, opatrzony datą złożenia oraz podpisem osoby składającej;
  • dotyczy zadań własnych Gminy;
  • jest możliwy do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;
  • spełnia kryteria ogólnodostępności;

Szczegółowy zakres wymogów uregulowany jest w § 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XIX/154/2020

5. Jak można zgłosić projekt?

Projekty można składać w wersji papierowej – osobiście w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

W przypadku projektów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 1 KWIETNIA 2021 – 31 MAJA 2021

6. Kto ocenia projekty i nadzoruje całą procedurę?

Projekty ocenia oraz nadzoruje cały proces budżetu obywatelskiego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Nr 451/2021Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 27 stycznia 2021 r.

7. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego reguluje Zarządzenie Nr 451/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 27 stycznia 2021 r.

Harmonogram:
1 kwietnia – 31 maja 2021 r. - Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.
1 czerwca - 30 czerwca 2021 r. - Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.
16 sierpnia 2021 r. - Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.
16 sierpnia - 14 września 2021 r.  - Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.
do 30 września 2021 r. - Ogłoszenie wyników głosowania.
do 15 listopada 2021 r. - Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2022.
od stycznia 2022 r. do końca grudnia 2022 r. - Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

8. Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zasady głosowania reguluje Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów,