Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Naturalna retencja wodna

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

            Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, iż w dniu  1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.  zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Na mocy powyższej Ustawy Burmistrz, ma obowiązek poboru opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej  retencji.

Z art. 298 pkt 2 lit. a) – d) ustawy – Prawo wodne wynika, że opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji ponosi zarówno podmiot, który wykonywał roboty lub obiekty budowlane, które doprowadziły do zmniejszenia retencji, jak i podmiot, który co prawda nie doprowadził do zmniejszenia retencji wskutek wykonania robót lub obiektów budowlanych, jednakże sprawuje władztwo nad nieruchomością spełniającą przesłanki do objęcia opłatą, w sposób określony w art. 298 pkt 2 ustawy – Prawo wodne.

Art. 269 ustawy Prawo Wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie   naturalnej retencji i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji  terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni  3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji  przez wyłączenie więcej niż 70 %  powierzchni nieruchomości  z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 Prawo Wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy  odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona  z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowaniu kompensacji   retencyjnej. Sposób opłacania opłaty za tę usługę wodną  reguluje art. 272 ust 8 w/w ustawy który mówi iż, wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni  biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70 % zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej  powierzchni biologicznie czynnej w m2, zgodnie  z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722 ) oraz  znowelizowanym  art. 552 podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają oświadczenia  w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70% o obowiązku składania oświadczeń  w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający  na koniec każdego kwartału. Za I kwartał 2019 r. termin składania oświadczeń upływa w dniu   30 kwietnia 2019 r.

 

Oświadczenie dostępnej jest w formie elektronicznej:

1) na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów  http://www.miasto.hrubieszow.pl/

a także w formie papierowej:

 •  w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów;
 • w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska ul. 3 Maja 15 pokój nr 12 22-500 Hrubieszów.

Gmina Miejska Hrubieszów realizując nałożony przez przepisy Ustawy Prawo Wodne obowiązek  - na podstawie złożonego oświadczenia przekaże w formie informacji  podmiotom zobowiązanym  do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, w tym sposób obliczenia opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, doręczenia informacji. Opłatę należy wnosić kwartalnie w Kasie Urzędu Miasta Hrubieszów lub na rachunek bankowy urzędu miasta 32 1240 2223 1111 0010 8723 0227 .

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

 Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne  za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 •  bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 •  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 1.  do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2.  od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 3.  powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość  składająca się z dwóch działek o numerach  …………. i  ………….. objęta księgą wieczystą o numerze ………….. Powierzchnia dwóch działek, które składają się na nieruchomość wynosi 3850 m2 (38,5 ar) . Nieruchomość  przekracza 3500 m2 i spełnia pierwsze kryterium wymienione w ustawie odnośnie podleganiu opłacie retencyjnej.

Na nieruchomości znajdują się:

 • Budynek mieszkalny, budynki usługowo – handlowe, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 1580 m2 (15,8 ar)
 • Podjaz dla klientów sklepu wyłożony kostką brukową -  1520 m2  (15,2 ar)
 • Droga dojazdowa (utwardzona płytami) 450 m2 (4,5 ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, powierzchni która ma wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi 3550 m2  (35,5 ar).

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi :   3550 m2 / 3850 m2  - 0,92 % czyli 92 % powierzchni nieruchomości jest wyłączone z powierzchni biologicznie czynnej, tym samym nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium odnośnie podleganiu opłacie retencyjnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych – spełnia trzecie kryterium odnośnie podleganiu opłacie retencyjnej.

Należy stwierdzić iż w/w nieruchomość podlega zgodnie z ustawą obowiązkowi naliczenia opłaty za usługi wodne – opłaty ,,retencyjnej”.

Szczegółowe informacje na temat opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/wody-polskie/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej


 

Pliki do pobrania:

 Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej