Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie

Osoby kierujące:
1.    Agata Malon– Prezes
2.    Ewa Mikita – Viceprezes 

Data rejestracji: 09.06.2008 r.

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000307551

Regon: 060375696

NIP: 919-178-60-09

Adres siedziby: ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Agata Malon– Prezes, tel. 507544788, agatamalon@gmail.com

Cele statutowe:
1.    Działanie na rzecz wyrównywania szans  osób niepełnosprawnych oraz dążenie do aktywnego uczestnictwa  tych osób w życiu społecznym;
2.    Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie  zasad tolerancji wobec dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej, stwarzanie warunków do integracji  z osobami zdrowymi;
3.    Zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku;
4.    Organizacja wymiany międzynarodowej;
5.    Edukacja społeczno – zawodowa;
6.    Szerzenie oświaty zdrowotnej;
7.    Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych;
8.    Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin a w szczególności: grup wsparcia, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.;
9.    Organizowanie  i rozwijanie idei wolontariatu;
10.    Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
11.    Współpraca z organizacjami oświatowo-wychowawczymi, organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, instytucjami, osobami fizycznymi, organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych;
12.    Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości osób niepełnosprawnych;
13.    Wprowadzanie najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych;
14.    Prowadzenie działalności edukacyjne, opiekuńczej, wychowawczej  i szkoleniowej;
15.    Inspirowanie i tworzenie ośrodków specjalistycznych dla terapii, edukacji i rehabilitacji;
16.    Działalność dobroczynna na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie pochodzących z rodzin ubogich, patologicznych, bezrobotnych i poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
•    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
•    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
•    wypoczynku dzieci i młodzieży;
•    turystyki i krajoznawstwa.

Wizytówka organizacji:
Stowarzyszenie w ostatnich latach głównie wspomaga dzieci i młodzież. Od 2011 roku prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową, sprzężeniami oraz autyzmem.
 Poza tym organizujemy wyjazdy na basen, różnorodne zajęcia, ale przede wszystkim wspieramy osoby niepełnosprawne. W 2020 roku realizowaliśmy projekty: „Patrząc w przyszłość” gdzie wsparciem objęliśmy 33 uczestników, „Akademia kompetencji”, w szkoleniach kadry osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej, wolontariuszy i rodziców wzięło udział 130 osób, „Zdobywamy nowe doświadczenia”– organizowaliśmy warsztaty dla osób niepełnosprawnych – udział wzięło 44 beneficjentów, „W dążeniu do lepszego życia” – udział w zajęciach z rehabilitacji wzięło 10 dzieci.
Organizujemy akcje charytatywne, przedstawienia, zbiórki żywności oraz organizujemy wsparcie rzeczowe rodzinom osób niepełnosprawnych.