Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie "Staszic"

Stowarzyszenie "Staszic"

Osoby kierujące:

 1. Anna Modzelewska - Prezes

Data rejestracji: 16.04.2012r

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000417710

Regon: 061424327

Adres siedziby: ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów

email: stowarzyszenie.staszic@gmail.com

www: staszic.pl

Osoba do kontaktu:

Anna Modzelewska - Prezes
tel. 84 696 36 60,

Cele statutowe

krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy wychowanków, oraz szeroko pojętą działalność na rzecz Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Hrubieszowie , zwanego dalej szkołą, a w szczególności:

 • współdziałać z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i zawodowymi,
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z instytucjami, placówkami organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
 • współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły.
 • kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków oraz uczniów szkoły.
 • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły.
 • dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego.
 • pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły.
 • pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Wizytówka organizacji

Stowarzyszenie zainaugurowało swoją działalność w dniu 24 maja 2012 r. cyklem spotkań edukacyjnych. „Młody naukowiec" - tak nazywa się projekt ujęty w planie pracy Stowarzyszenia. Inicjatywa wynika z działań statutowych, które zakładają promocję rozwoju naukowego młodzieży, rozbudzanie poznawczych, badawczych zainteresowań i pasji. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów, doświadczeń laboratoryjnych, eksperymentów, pokazów i wykładów z przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, biologii. W zajęciach uczestniczyło łącznie 85 uczniów klas V i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Prusa i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II. Treści programu wzbogaciła prezentacja multimedialna z zakresu biologii i ekologii przygotowana przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych pt. „Sowy Polski" oraz „Chronione rośliny i zwierzęta Polski".
Dnia 1 czerwca 2012 r. odbyło się nadanie gimnazjum imienia ks. Stanisława Staszica oraz poświęcenie sztandaru. Współorganizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Staszic".
Obecnie przystąpiliśmy do realizacji projektu edukacyjnego „Zaproś nas na wykład o Początku..." przy współpracy z KUL w Lublinie. „Wykłady o Początku" skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie interdyscyplinarnego kierunku przyrodoznawstwa i filozofii przyrody.