Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Miasta

   Sekretarz Miasta Hrubieszowa -

 

  Dane kontaktowe:

  tel. 84 696 23 80 wew. 26
  e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl
  pokój nr 5 na piętrze Urzędu Miasta Hrubieszów (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1).

 

  Przyjmowanie interesantów:

  Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków załatwianych przez podległe komórki,   codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

  Sekretarz nadzoruje bezpośrednio pracę:

  - Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
  - Wydziału Oświaty i Kultury
  - stanowiska pracy ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych.

 

 

Do zadań Sekretarza należy:
1) prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Burmistrza;
2) sprawowanie nadzoru nad: organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie;
3) dekretowanie bieżącej korespondencji przychodzącej do Urzędu Miasta;
4) opracowywanie projektów: Statutu Miasta, regulaminu organizacyjnego Urzędu i regulaminu wynagradzania oraz ich aktualizacja;
5) opracowywanie projektów zakresów czynności dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz akceptowanie projektów zakresów czynności poszczególnych pracowników wydziałów, przedstawionych przez naczelników;
6) koordynacja załatwiania skarg, wniosków oraz petycji wpływających do Burmistrza;
7) koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady i zarządów osiedli;
8) koordynowanie udostępniania informacji publicznej na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek w trybie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
9) koordynowanie zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
10) nadzorowanie prowadzenia strony internetowej miasta oraz sprawowanie w tym zakresie funkcji koordynacyjnej w stosunku do wszystkich wydziałów;
11) koordynowanie szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry Urzędu;
12) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników samorządowych;
13) nadzór nad przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie i kierowników jednostek organizacyjnych;
14) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu;
15) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców;
16) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
17) nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez wydziały i jednostki organizacyjne materiałów na sesje Rady;
18) nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi Rady;
19) koordynacja wykonania zadań wynikających z aktów prawnych organów miasta;
20) koordynacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum;
21) koordynacja prac związanych z przygotowaniem raportu o stanie miasta;
22) sprawy członkostwa Miasta w związkach i stowarzyszeniach;
23) planowanie, koordynowanie i prowadzenie kontroli wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Miasta dla zapewnienia realizacji celów i zadań;
24) reprezentowanie Miasta, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem, podczas oficjalnych uroczystości i spotkań;
25) reprezentowanie Burmistrza w pracach Rady oraz jej komisjach w zakresie powierzonych zadań;
26) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza, w czasie nieobecności Burmistrza, za wyjątkiem zmiany warunków pracy i płacy.