Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje

Działenie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Ogłoszenie konkursu: 27.06.2019r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.07.2019r.
Zakończenie naboru wniosków: 30.12.2021r.

Cel finansowania: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
Maksymalne dofinansowanie: 1 000000,00 zł
Wkład własny: minimum 15%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój

Ogłoszenie konkursu: 25.02.2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.04.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 27.01.2022r.

Dla kogo: MŚP

Cel finansowania: Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

Miejsce realizacji projektu: Polska i zagranica
Maksymalne dofinansowanie: 280 060,00 zł
Wkład własny: 0%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
 • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
 • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Program priorytetowy Mój elektryk" – nabór dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22.11.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 30.09.2025r.

 Cel:uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

 Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Kto może złożyć wniosek ?

1. Jednostki sektora finansów publicznych,
2. Instytuty badawcze,
3. Przedsiębiorcy,
4. Stowarzyszenia,
5. Fundacje,
6. Spółdzielnie,
7. Rolnicy indywidulani,
8. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
9. Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł.

 Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1:
– dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub
– dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km.

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1:
– dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł lub
– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e:
– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne

Działanie 2.2 “Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii”

Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Projekt umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie grantów na transfer technologii w postaci zwrotu kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym (np. w postaci patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych, praw autorskich do oprogramowania, itd.).

Wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch form wsparcia: regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.

Ogłoszenie konkursu: 10.09.2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 08.10.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 15.12.2021r. (lub do wyczerpania alokacji)

Maksymalne wartość projektu: 200 000,00 euro
Maksymalny poziom dofinansowania: 70% wartości projektu (w zależności od regionu)
Minimalny wymagany wkład własny przedsiębiorstwa: 30% wartoości projektu

Dla kogo: MŚP

Informacje o naborze wniosków:link.

Działenie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Ogłoszenie konkursu: 15.09.2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 18.10.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 22.12.2021r.

Cel finansowania: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
Maksymalne dofinansowanie: 800 000,00 zł
Wkład własny: minimum 15%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202