Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje

Działenie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Ogłoszenie konkursu: 27.06.2019r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.07.2019r.
Zakończenie naboru wniosków: 30.12.2021r.

Cel finansowania: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
Maksymalne dofinansowanie: 1 000000,00 zł
Wkład własny: minimum 15%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję etap II

Ogłoszenie konkursu: 24.04.2019r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 30.05.2019r.
Zakończenie naboru wniosków: 31.08.2021r.

Cel: wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej).

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
Maksymalne dofinansowanie:  3 000 000 zł
Wkład własny: minimum 30%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
- nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

Więcej na informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój

Ogłoszenie konkursu: 25.02.2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.04.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 27.01.2022r.

Dla kogo: MŚP

Cel finansowania: Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

Miejsce realizacji projektu: Polska i zagranica
Maksymalne dofinansowanie: 280 060,00 zł
Wkład własny: 0%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
 • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
 • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

9.3    Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Przedsiębiorcze lubelskie"

Cel: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.

Dla kogo:  Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) spełniających wszystkie warunki:

 • w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin),
 • miejsce zamieszkania: Powiat: parczewski: Gmina: Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); Powiat: puławski Gmina: Puławy (gmina miejska); Powiat: rycki Gmina: Dęblin (gmina miejska), Powiat: włodawski Gminy: Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska); Miasto Chełm; Powiat: chełmski: Gminy: Leśniowice (gmina wiejska) Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska); Powiat: hrubieszowski Gmina: Hrubieszów (gmina miejska);Powiat: tomaszowski, Gmina: Tomaszów Lubelski (gmina miejska); Powiat: biłgorajski Gmina: Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej).
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Kiedy Projekt jest realizowany:  w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r
Obszar realizacji:
m. innymi Powiat hrubieszowski,  Gmina Hrubieszów (gmina miejska)
Szczegóły: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw
Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
ul. Krakowskie Przedmieście 28
20-400 Lublin