Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje

Działenie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej - VII nabór - instalacje fotowoltaiczne - cały kraj, Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.03.2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 28.05.2021r.

Cel finansowania: Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

Miejsce realizacji projektu: Cały kraj
Maksymalne dofinansowanie: nie więcej niż 85%, łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Więcej informacji na temat konkursu dostępne na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

a) runda I – od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
b) runda II - od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Kto może składać wnioski:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
 • 2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępna na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-18/

Działenie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Ogłoszenie konkursu: 27.06.2019r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.07.2019r.
Zakończenie naboru wniosków: 30.12.2021r.

Cel finansowania: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
Maksymalne dofinansowanie: 1 000000,00 zł
Wkład własny: minimum 15%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Ogłoszenie konkursu: 02.03.2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 07.04.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 27.05.2021r.

Cel: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
Maksymalne dofinansowanie:  800 000 zł
Wkład własny: minimum 15%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 801 332 202

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję etap II

Ogłoszenie konkursu: 24.04.2019r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 30.05.2019r.
Zakończenie naboru wniosków: 31.08.2021r.

Cel: wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej).

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
Maksymalne dofinansowanie:  3 000 000 zł
Wkład własny: minimum 30%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
- nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

Więcej na informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój

Ogłoszenie konkursu: 25.02.2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.04.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 27.01.2022r.

Dla kogo: MŚP

Cel finansowania: Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

Miejsce realizacji projektu: Polska i zagranica
Maksymalne dofinansowanie: 280 060,00 zł
Wkład własny: 0%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
 • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
 • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

9.3    Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Przedsiębiorcze lubelskie"

Cel: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.

Dla kogo:  Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) spełniających wszystkie warunki:

 • w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin),
 • miejsce zamieszkania: Powiat: parczewski: Gmina: Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); Powiat: puławski Gmina: Puławy (gmina miejska); Powiat: rycki Gmina: Dęblin (gmina miejska), Powiat: włodawski Gminy: Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska); Miasto Chełm; Powiat: chełmski: Gminy: Leśniowice (gmina wiejska) Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska); Powiat: hrubieszowski Gmina: Hrubieszów (gmina miejska);Powiat: tomaszowski, Gmina: Tomaszów Lubelski (gmina miejska); Powiat: biłgorajski Gmina: Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej).
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Kiedy Projekt jest realizowany:  w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r
Obszar realizacji:
m. innymi Powiat hrubieszowski,  Gmina Hrubieszów (gmina miejska)
Szczegóły: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw
Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
ul. Krakowskie Przedmieście 28
20-400 Lublin

Przemysł 4.0

Ogłoszenie konkursu: 22.03.2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 28.04.2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2021r.

Cel finansowania: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Miejsce realizacji projektu: Polska
Maksymalne dofinansowanie:  800 000 zł
Wkład własny: minimum 15%

Dla kogo: MŚP

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
infolinia: 801 332 202 lub 22 574 07 07