Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Hrubieszowie

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Hrubieszowie

Osoby kierujące:
1.    Zuzanna Korycka – Kierownik biura Oddziału Rejonowego w Hrubieszowie

Data rejestracji: 24.01.2005r.

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000225587

Regon: 007023731-00510

NIP: 7120160508

Adres siedziby: ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Zuzanna Korycka- Kierownik biura Oddziału Rejonowego tel. 84 696-24-10, or.hrubieszow@pck.pl

Cele statutowe:
Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.
Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż:
1.    Wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia, zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r. i Protokołów dodatkowych z 1977 r. oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
2.    Upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i współpracuje z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie jego poszanowania;
3.    Prowadzi – na zlecenie Państwa – Krajowe Biuro Informacji, przewidziane w Konwencjach Genewskich;
4.    Upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
5.    Wykonuje zadania humanitarne, wynikające z uchwał organów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
6.    Prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi;
7.    Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą, a także przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku wystąpienie klęsk i katastrofy;
8.    Prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej;
9.    Prowadzi działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie pomocy zdrowia publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, kształtując właściwe postawy i zachowania prozdrowotne i proekologiczne;
10.    Prowadzi szkolenia w zakresie pierwszej pomocy;
11.    Rozwija działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK;
12.    Organizuje i prowadzi placówki edukacyjno- oświatowe, opiekuńcze i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne – dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
13.    Działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
14.    Działa na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzi działania upowszechniające zasady bezpiecznego zachowania się na drodze;
15.    Prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych;
16.    Rekrutuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do wykonywania swoich zadań;
17.    Prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej oraz osób podlegających wykluczeniu społecznemu;
18.    Realizuje inne zadania zgodnie z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    pomocy społecznej,
•    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
•    działalności charytatywnej;
•    ochrony i promocji zdrowia, promowanie honorowego krwiodawstwa PCK, promocja udzielania i prowadzenia kursów pierwszej pomocy;
•    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność opiekuńcza i realizacja projektów na rzecz seniorów;
•    wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności w ramach projektów;
•    promocji i organizacji wolontariatu;

Wizytówka organizacji:
Najważniejsze działania to min.: Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy, Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, Olimpiady „Promocja Zdrowego Stylu Życiu”, realizacja projektów dla seniorów i młodzieży, 4 koła PCK środowiskowe, 12 kół szkolnych PCK, zespół ds. promocji Honorowego Krwiodawstwa PCK, 2 klubu Honorowego Krwiodawstwa PCK, 97 krwiodawców, Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, Komisja Opieki Społecznej, 18 sióstr PCK- opieka nad 70 osobami.