Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

21.11.2023
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXIII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 29 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, ul. 3 Maja 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji:[druk657]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024:[druk658]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024:[druk659]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2024:[druk660]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:[druk661]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk662]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty:[druk663]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu:[druk664]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024:[druk665] 
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii GRPP i HRS [Opinia GRPP] [Opinia HRS]
11.3. przedstawienie wyników konsultacji [Wyniki konsultacji]
11.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.5. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
11.6. dyskusja
11.7. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów:[druk666]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2024 roku:[druk667]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Hrubieszów za lata 2021-2022:[druk668]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2022/2023:[druk669]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
15.3. dyskusja
15.4. przyjęcie Informacji.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

 OBRADY ONLINE

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

 

 

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

 

28 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 12:00.

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji