Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja Hrubieszowa

Zgłoś swój pomysł do Gminnego Programu Rewitalizacji!

Miasto Hrubieszów – w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej  z dnia 23 marca 2023 r. - oficjalnie przystąpiło do opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów. Obecnie w mieście obowiązuje już Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017–2023, jednak na mocy przepisów ustawowych wygaśnie on wraz z końcem 2023 r. Jeżeli miasto nadal chce prowadzić politykę rozwojową opierającą się m.in. na wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego musi na nowo zaprojektować i zaplanować działania rewitalizacyjne.

W toku dotychczas przeprowadzonych działań wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji obejmuje dwa – przedstawione na poniższej mapie - podobszary:

-        Podobszar 1. Śródmieście 

-        Podobszar 2. Podgórze

[kliknij poniżej aby powiększyć mapę]

 

W dniach 26 – 27 kwietnia przeprowadzono dwa spotkania otwarte z mieszkańcami obu podobszarów rewitalizacji oraz warsztat strategiczny z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie miasta. Podczas tych wydarzeń zebrano szereg głosów i opinii na temat potrzeb, problemów i potencjałów obu obszarów. W dyskusjach pojawiały się m.in. wątki dotyczące:

  • działań centrotwórczych m.in. jakość przestrzeni publicznej centrum miasta i Sutek, polityka parkingowa, oznaczenia obiektów historycznych czy potrzeby modernizacji Hrubieszowskiego Domu Kultury;
  • integracji społecznej i konieczności wsparcia grup ze szczególnymi potrzebami (seniorzy, rodzice małych dzieci) – m.in. utworzenie Uniwersytetu III Wieku czy świetlicy środowiskowej, potrzeba zapewnienia niskokosztowych usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych, dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych i rodziców małych dzieci;
  • rozwoju oferty dla młodzieży i młodych mieszkańców w celu ograniczania zjawiska odpływu młodych Hrubieszowian do większych ośrodków – m.in. oferta atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla starszej młodzieży, programy rozwojowe placówek oświatowych, działania na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych i przekwalifikowania;
  • poprawy jakości infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznych, rekreacyjnych – m.in. zwiększenie liczby plenerowych miejsc spotkań/integracji, uzupełnienie i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i in.

W kolejnych tygodniach zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów na konkretne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które w Państwa opinii powinny zostać uwzględnione w Programie i dotyczą wskazanych wyżej podobszarów. Proponowane zadania mogą odnosić się zarówno do działań inwestycyjnych (infrastrukturalnych) jak i tzw. miękkich czyli oferty działań, wydarzeń, aktywności. Realizatorem zgłoszonych przedsięwzięć może być Urząd Miasta, ale także np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe czy związki wyznaniowe. Zgłosić swój pomysł można:

-        poprzez formularz online dostępny pod adresem: https://forms.gle/be8wTDdiSM6SQmGq9

-        przychodząc w dniu 6 czerwca 2023 w godzinach 17.00 – 18.00 do kawiarenki obywatelskiej w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa przy ulicy 3-go Maja 10.

Propozycje zadań przyjmowane będą do 16 czerwca 2023 r.  - serdecznie zachęcamy do ich zgłaszania!