Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja Hrubieszowa17.04.2024 r.

Ogłoszenie  otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa


 

27.11.2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2023 -2030 z dnia 27 listopada 2023 r.


 

31.10.2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2023-2030 - projekt

 


 

18.09.2023 r.

Raport z konsultacji społecznych i projekt Gminnego Programu Rewitalizacji po konsultacjach

 


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ HRUBIESZOWA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZOWA
NA LATA 2023-2030
ORAZ
PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2, art. 7 ust. 3 oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje o rozpoczęciu w dniu 31 lipca 2023 roku konsultacji społecznych:

  • projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2023 - 2030
  • oraz projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi
do projektu dokumentów w terminie od 31.07.2023 roku do 01.09.2023 roku:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Miasta), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu w Wydziale Inwestycji i Rozwoju (ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów) pok. nr 8. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Hrubieszów;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu tutaj (https://forms.gle/ErKDvgYbUC26YaXk6)
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Inwestycji i Rozwoju (ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów) pok. nr 8 – w dniu 16 sierpnia 2023 roku w godzinach 7.30-15.30;
  • w trakcie otwartego spotkania on-line, które odbędzie się w dniu 21.08.2023 roku w godzinach 16.00-18.00. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom, aby wziąć w nim udział kliknij tutaj. (Identyfikator spotkania: 915 7502 2791, Kod dostępu: 895920).

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonych obszarze, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania
m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Komitet Rewitalizacji będzie stanowić forum współpracy i dialogu dotyczącego rewitalizacji w Hrubieszowie, a jego rolą będzie przygotowywanie opinii i stanowisk, dotyczących procesu rewitalizacji.

Ze względu na znaczenie powyższych kwestii zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2023-2030 oraz projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2023-2030 oraz projekt Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hrubieszów oraz w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji i Rozwoju (ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów) w pokoju nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.


 

W dniu 6 czerwiec 2023r. odbyła się debata oraz kawiarenka obywatelska m.in. dla przedstawicieli sektora pozarządowego, społecznego, mieszkańców której celem była identyfikacja pomysłów i propozycji zadań rewitalizacyjnych w debacie uczestniczyli przedstawiciele:
•    Parafii z obszarów rewitalizacji,
•    Stowarzyszeń
•    Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 7 czerwca 2023r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami publicznych instytucji działających na rzecz integracji i aktywizacji społecznej w którym wzięli udział:
•    Kierownik MOPS,
•    Naczelnik Wydziału Edukacji,
•    Dyrektor Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa,
•    Dyrektor Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej.
•    Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury

 


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2023r. od godz. 17.00 do godz. 18.00 w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa – Miejska Biblioteka Publiczna, odbędzie się "Kawiarenka obywatelska" – otwarty dyżur dla wszystkich zainteresowanych, którego celem będzie zebranie pomysłów i propozycji zadań rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do przedstawienia swoich propozycji.


 

Zgłoś swój pomysł do Gminnego Programu Rewitalizacji!

Miasto Hrubieszów – w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej  z dnia 23 marca 2023 r. - oficjalnie przystąpiło do opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów. Obecnie w mieście obowiązuje już Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017–2023, jednak na mocy przepisów ustawowych wygaśnie on wraz z końcem 2023 r. Jeżeli miasto nadal chce prowadzić politykę rozwojową opierającą się m.in. na wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego musi na nowo zaprojektować i zaplanować działania rewitalizacyjne.

W toku dotychczas przeprowadzonych działań wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji obejmuje dwa – przedstawione na poniższej mapie - podobszary:

-        Podobszar 1. Śródmieście 

-        Podobszar 2. Podgórze

[kliknij poniżej aby powiększyć mapę]

 

W dniach 27 – 28 kwietnia przeprowadzono dwa spotkania otwarte z mieszkańcami obu podobszarów rewitalizacji oraz warsztat strategiczny z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie miasta. Podczas tych wydarzeń zebrano szereg głosów i opinii na temat potrzeb, problemów i potencjałów obu obszarów. W dyskusjach pojawiały się m.in. wątki dotyczące:

  • działań centrotwórczych m.in. jakość przestrzeni publicznej centrum miasta i Sutek, polityka parkingowa, oznaczenia obiektów historycznych czy potrzeby modernizacji Hrubieszowskiego Domu Kultury;
  • integracji społecznej i konieczności wsparcia grup ze szczególnymi potrzebami (seniorzy, rodzice małych dzieci) – m.in. utworzenie Uniwersytetu III Wieku czy świetlicy środowiskowej, potrzeba zapewnienia niskokosztowych usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych, dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych i rodziców małych dzieci;
  • rozwoju oferty dla młodzieży i młodych mieszkańców w celu ograniczania zjawiska odpływu młodych Hrubieszowian do większych ośrodków – m.in. oferta atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla starszej młodzieży, programy rozwojowe placówek oświatowych, działania na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych i przekwalifikowania;
  • poprawy jakości infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznych, rekreacyjnych – m.in. zwiększenie liczby plenerowych miejsc spotkań/integracji, uzupełnienie i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i in.

W kolejnych tygodniach zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów na konkretne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które w Państwa opinii powinny zostać uwzględnione w Programie i dotyczą wskazanych wyżej podobszarów. Proponowane zadania mogą odnosić się zarówno do działań inwestycyjnych (infrastrukturalnych) jak i tzw. miękkich czyli oferty działań, wydarzeń, aktywności. Realizatorem zgłoszonych przedsięwzięć może być Urząd Miasta, ale także np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe czy związki wyznaniowe. Zgłosić swój pomysł można:

-        poprzez formularz online dostępny pod adresem: https://forms.gle/be8wTDdiSM6SQmGq9

-        przychodząc w dniu 6 czerwca 2023 w godzinach 17.00 – 18.00 do kawiarenki obywatelskiej w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa przy ulicy 3-go Maja 10.

Propozycje zadań przyjmowane będą do 16 czerwca 2023 r.  - serdecznie zachęcamy do ich zgłaszania!