Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

To nie koniec rewitalizacji w Hrubieszowie!

02.01.2023
Konsultacje

Miasto Hrubieszów zamierza przystąpić do opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecnie w mieście obowiązuje już Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017–2023 jednak na mocy przepisów ustawowych wygaśnie on wraz z końcem 2023 r. Jeżeli miasto nadal chce prowadzić politykę rozwojową opierającą się m.in. na wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego musi na nowo zaprojektować i zaplanować działania rewitalizacyjne. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji proces ten musi poprzedzić wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Dlatego też miasto ponownie musiało przeprowadzić proces diagnostyczny (poprzedni miał miejsce w latach 2015-2016 r.) by zweryfikować, gdzie obecnie koncentrują się zjawiska kryzysowe w Hrubieszowie. Lepszą identyfikacją negatywnych zjawisk miało ułatwić podzielenie miasta na osiem jednostek, dla których zbierano mierzalne i wiarygodne dane pozwalające ustalić czy na tym terenie pewne zjawiska społeczne a w dalszej kolejności gospodarcze, środowiskowe, techniczne i przestrzenno-funkcjonalne przyjmują wartości sygnalizujące kryzys bądź degradację na tle całego miasta. Łącznie pod uwagę wzięto 38 wskaźników, z czego połowę stanowiły wskaźniki odnoszące się do sfery społecznej. Dodatkowo, w ramach działań diagnostycznych o charakterze partycypacyjnym przeprowadzono badania ankietowe z mieszkańcami miasta (kwestionariusz w wersji online i papierowej) oraz wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że obszar zdegradowany powinien objąć jednostki nr 4, 5, 6, 8. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych oraz zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasto zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Co ważne obszar rewitalizacji nie może być dowolnie kształtowany – jego powierzchnia jak i populacja go zamieszkująca została ściśle określona w ustawie - nie powinien być większy niż 20% powierzchni Hrubieszowa i być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców miasta. Biorąc pod uwagę wyniki diagnozy dla sfery społecznej największą koncentrację negatywnych zjawisk odnotowano dla jednostek czwartej i ósmej i to one zostały wskazane jako obszar rewitalizacji miasta składający się z dwóch podobszarów:

-        Podobszar 1. Śródmieście (obejmujący jednostkę czwartą) oraz

-        Podobszar 2. Podgórze (obejmujący zurbanizowaną część jednostki ósmej).

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje łącznie 7,3% powierzchni miasta (2,42 km2) i jest zamieszkały przez 27,3% mieszkańców Hrubieszowa.

Wkrótce rozpocznie się proces konsultacji społecznych, który pozwoli mieszkańcom i zainteresowanym podmiotom zabrać głos w kwestii proponowanych obszarów zidentyfikowanych jako zdegradowane i zaproponowanych jako obszar rewitalizacji. Swoją opinię będzie można wyrazić w kilku formach m.in. wypełniając formularz w wersji papierowej bądź on-line, biorąc udział w specjalnym spotkaniu konsultacyjnym on-line czy też bezpośrednio przekazując swoje spostrzeżenia w siedzibie Urzędu Miasta. O szczegółach konsultacji można więcej przeczytać tutaj: OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Hrubieszów.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 09.01.2023 roku do 01.02.2023 roku:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Miasta), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów) pok. 8 W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Hrubieszów;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu tutaj(https://forms.gle/znfuAczpzAYyiwga6)
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów) pok. 8 - w dniu 25 stycznia 2023 w godzinach 7.30-15.30;
  • w trakcie otwartego spotkania on-line, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku w godzinach 16.00-18.00 (spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom, aby wziąć w nim udział kliknij tutaj: Identyfikator spotkania: 890 2799 1224).

Po zakończeniu konsultacji miejscy radni mogą zdecydować o przyjęciu uchwały, która pozwoli na kontynuację prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji oraz w dalszej kolejności realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach miasta.

Docelowo przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi skorzystanie z nowych rozwiązań prawnych, w postaci Miejscowego Planu Rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dają one samorządom lokalnym realne narzędzia finansowe, organizacyjne i prawne służące uporządkowaniu i odnowie zaniedbanych przestrzeni miejskich. Gminny Program Rewitalizacji umożliwi też pozyskanie środków zewnętrznych m.in. w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Obszar rewitalizacji będzie więc terenem silnej koncentracji działań rewitalizacyjnych, prowadzonych z wykorzystaniem dodatkowych funduszy oraz w oparciu o dedykowane rozwiązania i narzędzia.

Link do konsultacji: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Hrubieszów (dokonano aktualizacji treści projektu uchwały)