Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Miejska Hrubieszów opracowała PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Miejskiej Hrubieszów (PGN).

Na jego opracowanie Gmina uzyskała dofinansowanie w 85% ze środków UE w ramach POIiŚ 2007-2013 działanie 9.3.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” (Konkurs 2/PoiŚ /9.3./2013)

Czym jest PGN?

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest strategicznym dokumentem dla Miasta, mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on informacje o ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych na terenie miasta, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających ich emisję do atmosfery. Głównym celem niniejszego Planu było rozpoznanie stanu istniejącego gospodarki energetycznej oraz źródeł, które są odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także promocję i wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, w celu redukcji tej emisji.

Konieczność sporządzenia i realizacji niniejszego dokumentu wynikało ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z polityką energetyczną Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Jego celem była analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii i w konsekwencji stopniowym obniżaniem emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery na terenie gminy.

Dokument zawiera:
 charakterystykę obszaru,
 stan jakości powietrza na przedmiotowym obszarze,
 identyfikację obszarów problemowych,
 metodologię opracowania Planu,
 cele strategiczne i szczegółowe,
 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych,
 plan gospodarki niskoemisyjnej - harmonogram działań,
 opis możliwości finansowania zaplanowanych działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.

Efektem końcowym opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą Miasto w realizacji Planu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań przyjętych do realizacji.

Do celów szczegółowych należą:
 dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście,
 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta,
 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze zużyciem energii na terenie miasta,
 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych,
 spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej.