Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Profilaktyka uzależnień

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie

 1. Przewodniczący - Paweł Wojciechowski - Zastępca Burmistrza Miasta
 2. Z-ca Przewodniczącego - Marta Mazek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego
 3. Sekretarz - Agnieszka Wróblewska - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego
 4. Członek - Agnieszka Niedzielska - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Członek - Joanna Magnuszewska - SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień
 6. Członek - Tadeusz Panasiewicz - Klub Abstynenta "LUMEN"
 7. Członek - Zygmunt Śliwiński - Przedstawiciel środowiska trzeźwościowego
 8. Członek - Wioletta Pietrusiewicz - pracownik w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Działania inicjujące w zakresie:

 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2. Działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.


W ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii funkcjonują:

1. Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • Dyżury w punkcie - sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”1 pełnią:
 • prawnik - w każdą środę w godz. 15:30 – 17:30
 • psycholog - w co drugą środę w godz. 15:30 – 17:30

W czasie pandemii Covid-19 dyżury pod nr tel. 84 696 2504 wew. 31

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Narkomanii

 • Hrubieszów ul. 3-go Maja 15 (za MOPS-em)
 • czynny we wtorki i czwartki w godz. 15:30 - 17:30

W czasie pandemii Covid-19 dyżury pod nr tel. 84 696 2504 wew. 31

Załączniki: