Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2024

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Wobec powyższego rada gminy wypełniając ww. obowiązek określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje:

 • Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
 • Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • Odławianie bezdomnych zwierząt;
 • Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 • Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • Usypianie ślepych miotów;
 • Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Koszty realizacji programu ponosi gmina.  Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów  sprawuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu przy ul. ul. Braterstwa Broni 16.  Sterylizacja i kastracja psów jest jednym z bardziej pospolitych i bezpieczniejszych zabiegów chirurgicznych wykonywanych codziennie w gabinetach weterynaryjnych w całej Polsce, który niesie sporo korzyści dla samych psów.

Czym jest sterylizacja lub kastracja psów?

Sterylizacja to zabieg przeprowadzany u suk, polegający na wycięciu jajników oraz macicy, zaś kastracja to zabieg przeprowadzany u psów, polegający na usunięciu jąder. Zarówno kastracja, jak i sterylizacja to zabiegi przeprowadzane obecne w gabinetach weterynaryjnych w ramach rutynowych zabiegów chirurgicznych. Efektem zabiegu jest całkowita i nieodwracalna bezpłodność do końca życia zwierzęcia.

Kiedy można kastrować psy i sterylizować suki?

Suki można sterylizować już od 3 do 6 miesiąca życia, zaś psy około 7 – 12 miesiąca. Tutaj należy wiedzieć, że zabieg ten w żaden sposób nie zmienia rozwoju psa, jeśli zostanie przeprowadzony w tym czasie. Mitem jest również przekonanie, że przed sterylizacją suka powinna dostać cieczki – pełen cykl rozpłodowy wcale nie jest tutaj potrzebny, natomiast może powodować nieprzyjemne dolegliwości u suki.

Zalety sterylizacji/kastracji:

 • Ochrona samic przed ropamaciczem,
 • Uniknięcie nowotworów narządów rodnych samic,
 • Ochrona przed nowotworem gruczołu mlekowego samic,
 • Zapobieganie urojonym ciążom,
 • Stabilizacja psychiczna samicy,
 • Zapobieganie nowotworom układu płciowego, przepuklinom, schorzeniom prostaty u samców,
 • Mniejsza pobudliwość samców,
 • Zapobieganie włóczęgostwu,
 • Zapobieganie niechcianym ciążom.

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Hrubieszów, którzy chcą zaopiekować się bezdomnym zwierzęciem (psem/kotem) mogą skorzystać z możliwości sfinansowania przez Gminę wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji. W tym celu należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" 1. W przypadku spełnienia wymogów formalnych  następuje skierowanie zwierzęcia na zabieg do lecznicy weterynaryjnej.

Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 15 pok.12 oraz na stronie internetowej urzędu.

Koszt zabiegu obejmuje tylko wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji,

 Gmina nie finansuje zabiegów:

 • kaftaników pooperacyjnych lub kołnierza dla zwierząt, 
 • dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), 
 • wystąpienia uczulenia na szwy,
 • kosztów dodatkowych zabiegów/usług i podania leków. 

 Ważne:

 • podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,
 • od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,
 • minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia,
 • należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 Dofinansowanie nie obejmuje wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji w przypadku:

 • sterylizacji aborcyjnej (psów i kotów),
 • ropomacicza.

Zwierzę dostarczone do lecznicy na zabieg zostaje:

 • pozostawione pod opieką lekarza weterynarii do rozpoczęcia procedury przedoperacyjnej,
 • pozostaje w lecznicy w zależności od etapu wybudzenia do 4-5 godzin,
 • zwierzęta zostają wydane właścicielowi w pełni wybudzone z narkozy, będące w stanie samodzielnie się poruszać.

Po zabiegu właściciele winni:

 • pozostawić zwierzę w ciepłym i spokojnym miejscu, tak aby spokojnie dochodzić do pełni sił po zabiegu,
 • w pierwszych dniach po zabiegu należy również ograniczyć aktywność fizyczną zwierząt, szczególnie jest to ważne w przypadku  kotów,
 • po zabiegu należy chronić szwy, zabronione jest lizanie czy wygryzanie szwów lub okolicy szwów czy też rany pooperacyjnej przez zwierzę,
 • po zabiegu należy zgłosić się na konsultację i zbadanie rany pooperacyjnej,
 • należy zgłosić się do lecznicy na usunięcie szwów w wyznaczonym dniu przez lekarza weterynarii,
 • w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów u zwierzęcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Zabiegi sterylizacji/ kastracji oraz całodobową opiekę lekarsko – weterynaryjną  nad bezdomnymi zwierzętami sprawuje  lekarz weterynarii, z którym Gmina Miejska Hrubieszów zawarła umowę na" Usługi weterynaryjne oraz odłów bezdomnych zwierząt z terenu miasta Hrubieszowa " tj.: z Gabinetem Weterynaryjnym Arkadiusz Marcinuk ul. Batalionów Chłopskich 12a.

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz opiekunowie społeczni, opiekujący się na terenie gminy, kotami wolno żyjącymi mogą skorzystać z możliwości sfinansowania przez Gminę zakupu karmy na dokarmianie  kotów wolno żyjących. W tym celu składają wniosek do Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" 1.

 Koty wolno żyjące, to koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., dlatego nie należy ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.  Obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym wynika z przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Mieszkańcy mogą również skorzystać z usługi weterynaryjnej - uśpienie ślepego miotu. Wniosek składany jest Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" 1.

 Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i będzie odbywało się w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Odłowu bezdomnych zwierząt dokonuje pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz lekarz weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). Poskromienie zwierzęcia odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Zgłoszenia o bezdomnym, chorym lub agresywnym zwierzęciu, które wymaga odłowienia przyjmowane są przez Gminę, Straż Miejską, Policję.

 Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, Gmina wskazuje gospodarstwo rolne, w którym te zwierzęta mogą być tymczasowo przetrzymywane aż do momentu znalezienia nowego właściciela. Gospodarstwem tym jest na podstawie podpisanej umowy: gospodarstwo rolne przy ulicy M. Konopnickiej nr 23 w Hrubieszowie.

Podanie i oświadczenie w sprawie steryzlizacji kastracji zwierząt