Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie “Bezpieczny Powiat Hrubieszowski"


  

Osoby kierujące:

Zdzisław Kosakowski – prezes zarządu

Krzysztof Bartosiewicz – wiceprezes zarządu

Marek Bartkowiak – skarbnik

Bogumiła Dragan-Szkodzińska – członek zarządu

Danuta Adamczuk – członek zarządu

Data rejestracji: 19.09.2001r.
Forma prawna:  stowarzyszenie rejestrowe
KRS/nr rejestru: 0000045770
Adres siedziby: ul. 3 Maja 37
Email:  stowarzyszenie_bph@wp.pl
WWW: www.stowarzyszenie-bph.hru.pl
Osoba do kontaktu:

 

Marcin Kosakowski – pracownik,

516 620 792,

m.kosakowski22@gmail.com

   

Cele statutowe

Celem działalności Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest realizacja zadań ze strefy zadań publicznych, a w szczególności w zakresie :

 1. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 6. działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania ze sfery zadań publicznych;
 7. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

 • pomocy społecznej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych

 

Główne grupy docelowe

 • dzieci i młodzież
 • osoby starsze
 • osoby niepełnosprawne

 

Wizytówka organizacji

W ostatnich 2 latach Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” realizowało następujące zadania:

1) na podstawie porozumienia z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie:

 • współorganizacja Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego,
 • współorganizacja Święta Pułku i Hrubieszowskiego Festynu Militarnego,
 • organizacja zawodów strzeleckich z karabinków pneumatycznych o puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 i Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”,

2) na podstawie porozumienia z Powiatową Komendą Policji w Hrubieszowie oraz przy wsparciu finansowym Banku BGŻ S.A.  realizacja projektu pt. "WIDOCZNI - BEZPIECZNI", skierowanego przede wszystkim do dzieci z przedszkoli oraz uczniów z klas I - III szkół podstawowych. Podczas pogadanek, spotkań i festynów funkcjonariusze policji oraz członkowie stowarzyszenia wręczali dzieciom opaski odblaskowe na rękę oraz naklejki odblaskowe na rowery,

3) wsparcie finansowe akcji Szlachetna Paczka,

4) realizacja projektu pt. „Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania”, współfinansowanego z konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu odbył się Hrubieszowski Festyn Militarny, zawody strzeleckie dla mieszkańców Hrubieszowa i okolic, wydany został okolicznościowy biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego poświęcony  Dziejom Wojska Polskiego na ziemi hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu "Gotania",

5) współorganizacja gry miejskiej "Kibicuję bezpieczeństwu", która była zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Komendę Powiatową Policji przy wsparciu Starostwa powiatowego oraz Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski". Gra była finałem XIV edycji programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Powiat Hrubieszowski".