Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV Sesja Rady Miejskiej

20.09.2022
Sesje rady

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 28 września 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji: [druk471]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z LII sesji: [druk472]
4.1. przyjęcie protokołu.

5. Przyjęcie protokołu z LIII sesji: [druk473]
5.1. przyjęcie protokołu.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Hrubieszów: [druk474]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia cmentarza komunalnego: [druk475]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz nadania imienia i statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau: [druk476]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022: [druk477]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk478]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku: [druk479]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Hrubieszów za pierwsze półrocze 2022 roku [Opinia RIO]
11.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
11.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.5. dyskusja
11.6. przyjęcie Informacji.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze oznaczonej numerem działki 2293/1: [druk480]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Hrubieszowie obręb Podgórze, oznaczonych numerami działek 1221/1, 1222/2, 1223: [druk481]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze oznaczonej numerami działek 3083/2, 3083/3, 3084/2 i 3084/3: [druk482]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie Informacji ZEC o przygotowaniu do sezonu grzewczego 2022/2023: [druk483]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3. dyskusja
15.4. przyjęcie Informacji.

16. Rozpatrzenie Informacji z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2021 rok: [druk484]
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
16.3. dyskusja
16.4. przyjęcie Informacji.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

 

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

 

OBRADY ONLINE

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Leszek Kryszczuk

 Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

 

27 września 2022 r. (wtorek), godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji