Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

17.11.2022
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LVII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LV sesji:[druk501]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców:[druk502]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury Prawa i Administracji
4.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.4. dyskusja
4.5. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030, w tym trybu konsultacji:[druk503]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu:[druk504]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu:[druk505]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:[druk506]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk507]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Sołectwa Sławęcin oraz uchwalenia statutu:[druk508]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie wyników konsultacji [wyniki]
10.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury Prawa i Administracji
10.4. dyskusja
10.5. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy:[druk509]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy:[druk510]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej:[druk511]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023:[druk512]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii GRPP, MRS i HRS [opinia GRPP] [opinia MRS] [opinia HRS]
14.3. przedstawienie wyników konsultacji [wyniki]
14.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.5. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14.6. dyskusja
14.7. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2023 roku:[druk513]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

23 listopada 2022 r. (środa), godz. 10:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji