Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji celowej dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

03.06.2024
Pozostałe

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać wterminie od 3 czerwca do 28 czerwca 2024 r.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów mogą uzyskać z budżetu dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

Dotacja uzależniona jest od dostępności w danym roku środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów. W roku 2024 kwota zabezpieczona wynosi 15.000,00 zł.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” przyjęty Uchwałą nr XLIV/316/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 10 listopada 2017 r., poz. 4327).

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub pod numerem 84 696 23 80 wew. 55.