Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LXI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

19.01.2023
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXI sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji:[druk528]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na lata 2023 - 2026:[druk529]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów:[druk530]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:[druk531]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk532]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu:[druk533]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:[druk534]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów:[druk535]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej:[druk536]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielony Zakątek":[druk537]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:[druk538]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Mieście Hrubieszów:[druk539]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
14.4. dyskusja
14.5. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2023:[druk540]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023:[druk541]
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
16.3. dyskusja
16.4. podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa:[druk542]
17.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
17.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
17.3. dyskusja
17.4. przyjęcie Informacji.

18. Rozpatrzenie Sprawozdań komisji stałych z działalności w roku 2022:
18.1. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:[druk543]
18.1.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
18.1.2. przedstawienie opinii Komisji
18.1.3. dyskusja
18.1.4. przyjęcie Sprawozdania.
18.2. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:[druk544]
18.2.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
18.2.2. przedstawienie opinii Komisji
18.2.3. dyskusja
18.2.4. przyjęcie Sprawozdania.
18.3. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji:[druk545]
18.3.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
18.3.2. przedstawienie opinii Komisji
18.3.3. dyskusja
18.3.4. przyjęcie Sprawozdania.
18.4. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:[druk546]
18.4.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
18.4.2. przedstawienie opinii Komisji
18.4.3. dyskusja
18.4.4. przyjęcie Sprawozdania.
18.5. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:[druk547]
18.5.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
18.5.2. przedstawienie opinii Komisji
18.5.3. dyskusja
18.5.4. przyjęcie Sprawozdania.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

25 stycznia 2023 r. (środa), godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji