Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

09.02.2024
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXVII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, ul. 3 Maja 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2023 - 2030: [druk702]
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
3.3. dyskusja
3.4. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Hrubieszów porozumienia międzygminnego z Gminą Hrubieszów w sprawie wspólnej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym: [druk703]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji: [druk704]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Zamknięcie sesji.

Do pobrania:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

 OBRADY ONLINE

 Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

 Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

 

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

13 Lutego 2024 r. (wtorek), godz. 9:00.

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji