Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów na lata 2015-2020.

Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów jest wynikiem procesu aktualizacji wcześniej obowiązującego dokumentu i dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań. Horyzont czasowy niniejszej strategii to lata 2015-2020 i jest on zgodny z obecnym okresem programowania Unii Europejskiej.

Podczas aktualizacji strategii wykorzystano model ekspercko-partycypacyjny, pozwalający na szeroki udział władz i społeczności lokalnej w pracach nad strategią przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych.

Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów składa się z trzech zasadniczych części: diagnostycznej (Rozdział 2. Wewnętrzny i zewnętrzny potencjał rozwoju Hrubieszowa), strategicznej (Rozdział 5. Wizja, misja i cele rozwoju Miasta) i wdrożeniowej (Rozdział 6. System wdrażania i finansowania strategii).

W części diagnostycznej scharakteryzowane zostały najważniejsze zalety i mocne strony obszaru miasta, a także problemy, na które należało zwrócić uwagę podczas formułowania kierunków rozwoju. Analiza skupiła się na sześciu następujących aspektach:

  • uwarunkowania wynikające z administracyjnego i fizycznogeograficznego położenia miasta,
  • środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe oraz  zagospodarowanie przestrzenne miasta,
  • potencjał społeczny (obecne trendy demograficzne oraz dostępność infrastruktury społecznej),
  • uwarunkowania gospodarcze, w tym przedsiębiorczość i potencjał do rozwoju turystyki,
  • infrastruktura komunikacyjna i techniczna (wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, internetowa),
  • jakość rządzenia w mieście.

Diagnoza potencjału Miasta Hrubieszów i jego sytuacji społeczno-gospodarczej opracowana została w oparciu o dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane z Urzędu Miasta oraz informacje dostępne na stronie internetowej Hrubieszowa. Pozyskano również szereg informacji z opracowań Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie oraz innych publikacji branżowych, a także dzięki ankietyzacji mieszkańców miasta. Analizę przedstawiono zarówno w ujęciu statycznym, polegającym na zestawieniu wartości wskaźników w roku 2013, jak i dynamicznym polegającym na ukazaniu zmiany danego wskaźnika w stosunku do roku bazowego (2008).

Część diagnostyczna została podsumowana w formie analizy SWOT, czyli zestawieniu mocnych i słabych stron obszaru miasta oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Dodatkowo, w celu wskazania obecnej pozycji Miasta Hrubieszów na tle miast i gmin miejsko-wiejskich w województwie lubelskim, przeprowadzona została analiza sytuacji społeczno-gospodarczej tych jednostek. Dzięki takiemu zestawieniu wyraźne stało się w jakich aspektach Miasto Hrubieszów pozytywnie się wyróżnia, a w jakich powinno dążyć do poprawy swojej sytuacji.

Kolejnym etapem budowania niniejszej strategii było wyznaczenie wizji i misji rozwoju Miasta Hrubieszów do roku 2020 oraz celów strategicznych i operacyjnych, poprzez realizację których wyznaczona wizja miasta w 2020 roku zostanie urzeczywistniona. W tej części znalazł się Plan działań operacyjnych, zawierający kierunki działań planowane do realizacji w horyzoncie czasowym obowiązywania strategii.

Niezwykle ważną kwestią było również opracowanie systemu wdrażania strategii oraz jej monitoringu i ewaluacji. Wyznaczone zostały jednostki odpowiedzialne za proces wdrożenia dokumentu do realizacji. W ostatnim rozdziale opisano proces partycypacji społecznej, czyli udziału społeczności lokalnej w pracach nad strategią. Zostały tu przedstawione wnioski ze spotkań konsultacyjnych oraz z przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców.