Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LI Sesja Rady Miejskiej

28.06.2022
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LI Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się 8 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Zamojska 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji:[druk451]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z L sesji:[druk452]
4.1. przyjęcie protokołu.

5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania:[druk453]
5.1. przedstawienie Raportu przez Burmistrza Miasta [Zarządzenie w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021]
5.2. debata nad Raportem
5.3. przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania
5.4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
5.5. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.6. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
5.7. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5.8. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
5.9. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2021 rok:[druk454] [Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2021 rok i informacji o stanie mienia] [Bilans 1] [Bilans 2] [Informacja dodatkowa] [Rachunek zysków i strat jednostki] [Zestawienie zmian w funduszu jednostki]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Hrubieszów za 2021 rok [Opinia RIO]
6.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
6.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.5. dyskusja
6.6. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:[druk455]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za 2021 rok [Uchwała Komisji Rewizyjnej]
7.3. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium [Uchwała RIO]
7.4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
7.5. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.6. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
7.7. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.8. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
7.9. dyskusja
7.10. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:[druk456]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk457]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej:[druk458]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Staszica 2/5 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:[druk459]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie Informacji o udzielonych ulgach w postaci umorzenia zaległości w kwocie przekraczającej 500 zł w zakresie podatków lub opłat za 2021 rok:[druk460]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. przyjęcie Informacji.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

 7 lipca 2022 r. (czwartek), godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji