Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021

29.06.2022
Urzędowe

Zapraszamy do debaty nad "Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021". Debata odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie, zwołanej na 8 lipca 2022 r. /piątek/, godz. 10:00, miejsce: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Porządek obrad LI Sesji tutaj.

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

„Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021” został przedstawiony Zarządzeniem Nr 790/2022 r. Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie miasta, tj. do 7 lipca 2022 r. Ustawodawca dopuścił wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w Sekretariacie (pokój nr 1 – piętro).

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca miasta zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – poniżej znajda Państwo wzór zgłoszenia (druk ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy).