Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski 2024

22 września 2023 r.

Wyniki głosowania

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że do realizacji na rok 2024 zostały przyjęte następujące projekty:

 1. Nowości w Twojej – Mojej – Naszej – Bibliotece - 59 głosów
 2. Wyposażenie modelarni lotniczej w HDK - 170 głosów
 3. Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej nr 3 - 285 głosów
 4. Ławeczka nie tylko dla seniora - 241 głosów

Ogółem oddanych głosów - 847
Głosy ważne - 755
Głosy nieważne - 92

 Wyniki głosowania BO2024.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 sierpnia 2023 r.

Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2024 r.

Głosowanie potrwa do 14 września 2023 r.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania z opisem TUTAJ

 Głosowanie odbywa się:
 a) w formie papierowej poprzez:

 • wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do zaplombowanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego urny znajdującej się w Wydziale Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miasta Hrubieszów – ul. 3 Maja 15 pok. 1 (budynek MOPS-u);
 • wypełnienie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski – głosowanie” na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

 b) w formie elektronicznej poprzez:

 • oddanie głosu za pomocą platformy partycypacji społecznej
 • przesłanie na adres e-mail: budzetobywatelski@miasto.hrubieszow.pl wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania.

Zapraszamy do głosowania TUTAJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 sierpnia 2023 r.
Lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych w Budżecie Obywatelskim Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2024:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 czerwca 2023 r.

Informacja Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego po przeprowadzeniu procedury oceny projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024

Wyniki oceny projektów:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 marca 2023 r.

Rozpoczynamy VI edycję Budżetu Obywatelskiego!!

1. Kto może złożyć projekt?

 Uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który w dniu składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

2.  Czy przy składaniu projektu potrzebne są dodatkowe dokumenty?

 Tak, wymagane są:

 • lista poparcia co najmniej 15 mieszkańców, którzy na dzień złożenia formularza ukończyli 16 rok życia (każdorazowo);
 • zgoda na udostępnienie obiektu (w przypadku , gdy właścicielem nie jest Gmina Miejska Hrubieszów).

3. Jaka jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z budżetu obywatelskiego?

 Wysokość środków finansowych wynosi 100 000 zł, przy czym koszt jednego projektu nie może przekraczać 25% tej kwoty.

4. Jakie wymogi muszą spełniać projekty ?

Każdy złożony projekt musi spełniać m. in. następujące wymogi:

 • został złożony na formularzu zgłoszenia;
 • został wypełniony czytelnie, opatrzony datą złożenia oraz podpisem osoby składającej;
 • dotyczy zadań własnych Gminy;
 • jest możliwy do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;
 • spełnia kryteria ogólnodostępności;

Szczegółowy zakres wymogów uregulowany jest w § 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XIX/154/2020

5. Jak można zgłosić projekt?

Projekty można składać w wersji papierowej – osobiście w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

W przypadku projektów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 3 KWIETNIA 2023 – 31 MAJA 2023

6. Kto ocenia projekty i nadzoruje całą procedurę?

Projekty ocenia oraz nadzoruje cały proces budżetu obywatelskiego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Nr 984/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 marca 2023 r.

7. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego reguluje Zarządzenie Nr 984/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 marca 2023 r.

Harmonogram:
3 kwietnia – 31 maja 2023 r. - Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.
1 czerwca - 30 czerwca 2023 r. - Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.
16 sierpnia 2023 r. - Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.
16 sierpnia - 14 września 2023 r.  - Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.
do 28 września 2023 r. - Ogłoszenie wyników głosowania.
do 15 listopada 2023 r. - Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2024.
od stycznia 2024 r. do końca grudnia 2024 r. - Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

8. Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zasady głosowania reguluje Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów.