Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Czysta Woda na Pobużu

Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego - ETAP II”

W dniu 18 kwietnia 2013 roku Gmina Miejska Hrubieszów podpisała umowę na realizację projektu pn. „Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego - ETAP II”, finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności mieszkańców i instytucji publicznych w Hrubieszowie oraz Włodzimierzu Wołyńskim do bieżącej wody poprzez budowę i przebudowę wodociągu w Hrubieszowie i Włodzimierzu Wołyńskim oraz zmodernizowanie jednej stacji uzdatniania wody we Włodzimierzu Wołyńskim. Całkowita wartość projektu to kwota 4 101 255, 50 EUR z czego dofinansowanie (89%) wyniosło 3 650 117,40 EUR.

Zasadniczym problemem, który był przedmiotem projektu jest niska dostępność obszaru Pobuża (rejon Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego) dla inwestorów oraz relatywnie niski poziom standardu życia mieszkańców. Jednym z istotnych czynników ograniczających dostępność inwestycyjną oraz obniżających jakość życia mieszkańców obu miast jest przestarzała sieć zaopatrzenia w wodę. 

Po stronie polskiej w ramach projektu wykonano następujące zadania inwestycyjne:

  1. przebudowano 10289,00 mb sieci wodociągowej i 253 szt. przyłączy wodociągowych oraz wybudowano wodociąg o długości 18,00 mb w Hrubieszowie (Śródmieście wraz z Osiedlem Jagiellońskim oraz ul. Wyzwolenia).
  2. przebudowano 6486,50 mb sieci wodociągowej i 115 szt. przyłączy wodociągowych w Hrubieszowie (Południe część I, osiedle HSM oraz ul. Zamojska)
  3. zakupiono komplet zgrzewarek do nowoczesnych rur PE
  4. zakupiono nowoczesną koparko-ładowarkę

Po stronie ukraińskiej w ramach projektu:

  1. wybudowano 3980,00 mb sieci wodociągowej we Włodzimierzu Wołyńskim (ul. Dragomanowa, Uściłucka, Iwana Mazepy, Kozacka, Lermontowa, L. Kobylyci)
  2. zmodernizowano Stację Ujęcia Wody we Włodzimierzu Wołyńskim