Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie JESTEM

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM”

Osoby kierujące:

 1. Witold Bednarz – Prezes
 2. Ewa Obszyńska – Vice Prezes
 3. Agnieszka Zdun - Skarbnik

Data rejestracji: 27.02.2004 r.

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000197582

Regon: 951207259

NIP: 919-17-07-694

Adres siedziby: ul. Nowa 11, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:

 1. Witold Bednarz– Prezes Stowarzyszenia, tel. 603817390, ketiwbe1@gmail.com

Cele statutowe:

 1. Wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia;
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej;
 3. Działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych;
 4. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 5. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży;
 6. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym;
 7. Przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
 8. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
 9. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i organizacji wolnego czasu;
 10. Zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;
 11. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek;
 12. Działalność terapeutyczna osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu itp.;
 13. Działalność terapeutyczna na rzecz osób współuzależnionych;
 14. Działalność na rzecz osób bezrobotnych;
 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. Edukacja społeczno - zawodowa;
 17. Wymiana międzynarodowa młodzieży;
 18. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom;
 19. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
 20. Ochrona i promocja zdrowia;
 21. Promocja i organizacja wolontariatu;

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    działalności charytatywnej;
•    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
•    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
•    wypoczynku dzieci i młodzieży;
•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
•    turystyki i krajoznawstwa
•    promocji i organizacji wolontariatu;
•    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
•    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
•    działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Wizytówka organizacji
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM” im. św. Jana Bosko w Hrubieszowie jest organizacją działającą w środowisku lokalnym od 18 lat. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, mamy około 30 podopiecznych na których przekazywane są darowizny oraz wpłaty 1% podatku dochodowego. Po za tym realizujemy projekty skierowane do dzieci i młodzieży, we współpracy z Ministerstwem Sportu (w ostatnich 2 latach – na kwotę 150 tyś. Dofinansowania) Urzędem Miasta, społecznością lokalną.