Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów

W ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów" wykonano termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Inwestycja została zrealizowana przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 Efektywność  energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Celem projektu była nie tylko poprawa estetyki samego budynku i otoczenia, ale przede wszystkim zredukowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej użytkowaniem budynku administracyjnego.

Projekt obejmował między innymi:

  • docieplenie ścian i stropu poddasza,
  • wymianę pokrycia dachowego,
  • uzupełnienie tynków oraz odgrzybienie ścian ocieplanych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe,
  • modernizację instalacji c.o. i węzła cieplnego,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji i jej zasilania,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  • wykonanie podnośników dla niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz opasek.

Plac budowy przekazano Wykonawcy robót w dniu 04.12.2020 r. Roboty budowlane odebrano 29.09.2021 r.
Inwestycja była zrealizowana w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim.
Całkowita wartość zadania wyniosła 2 542 430,73 zł, z czego wartość wydatków w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów" to 2 559 728,03 zł.

Wartość dofinansowania wyniosła 1 521 545,16 zł (95% kosztów kwalifikowalnych):
a) w formie płatności ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w kwocie 1 361 382,60 zł,
b) w formie dotacji celowej, z budżetu państwa w kwocie 160 162,56 zł.

Wysokość wkładu własnego łącznie dla Partnerów wyniosła 1 043 618,87 zł (z czego wkład Gminy Miejskiej Hrubieszów to 604 638,07 zł).