Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Teresówka łącznie z posesjami o numerach 175/177/179 oraz ul. Leśmiana osiedle domów jednorodzinnych od ul. Zamojskiej w miejscowości Hrubieszów

Roboty budowlane odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 30 października 2020 r.

W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągowa o łącznej długości 4632,50 mb. Zmodernizowano sieć wodociągową wykonaną z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającą wodę do budynków dla celów bytowo gospodarczych oraz przeciwpożarowych, zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją oraz zasilającą w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć, będąca w złym stanie technicznym została zastąpiona siecią wodociągową z polietylenu. Występujące po trasie wodociągu odgałęzienia sieci zasilające w wodę ulice przyległe, zostały włączone do nowo wybudowanego wodociągu. Sieć włączona została od strony zachodniej w komorze zasuw na wodociągu DN300 mieszczącym się na skrzyżowaniu ulic Zamojskiej i Teresówki, od strony wschodniej na skrzyżowaniu ulic Zamojskiej i Piłsudskiego (na wysokości ul. Podzamcze).

Całkowita wartość inwestycji 3 048 786,12 zł netto