Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla „Żeromskiego”

23.05.2023
Urzędowe

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 18 maja 2023 r.
w sprawie zwołania zebrania wyborczego Mieszkańców Osiedla „Żeromskiego”

Na podstawie § 18 Statutu Osiedla Żeromskiego, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/225/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podziału jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 poz. 653, z 2019 r. poz. 1785 i z 2021 r. poz. 2079)

zwołuję

zebranie wyborcze Mieszkańców Osiedla „Żeromskiego"
na dzień 30 maja 2023 r. (wtorek), godz. 17:00
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żeromskiego 29

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z minionej kadencji.
5. Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
6. Wybory członków Zarządu Osiedla:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
7. Informacja Burmistrza Miasta o budżecie miasta na 2023 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Burmistrz Miasta
/-/ Marta Majewska

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.