Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zebranie Mieszkańców Osiedla Podgórze

15.04.2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

PODGÓRZE

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Podgórze

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Podgórze, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

 

na dzień 24 kwietnia 2019 r. (środa), na godz.17:00

 

zebranie Mieszkańców Osiedla Podgórze,
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

 

Proponowany porządek zebrania:

1) otwarcie Zebrania Mieszkańców;

2) przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców;

3) sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji;

4) Konsultacje w sprawie propozycji nadania nazwy ulicy łączącej ul. Gródecką z ul. Nową;

5)wybór Komisji Skrutacyjnej;

6) wybór władz samorządu mieszkańców;

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 3 ;

b) wybór członków Zarządu osiedla;

7) dyskusja, wolne wnioski;

8) zakończenie zebrania.

 

Zebranie odbędzie się w Hotelu Restauracji Szałas, przy ul. Wyzwolenia 31, 22-500 Hrubieszów.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

 

PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA

/-/ Artur Danilczuk