Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zebranie Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie

16.04.2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

JAGIELLOŃSKIE

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Jagiellońskie, stanowiącego załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), na godz. 17:30

zebranie Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie,
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

 

Zebranie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie Filia nr 4,przy ul. Unii Horodelskiej 19, 22-500 Hrubieszów.

 

Proponowany porządek zebrania:

 

1) otwarcie Zebrania Mieszkańców;

2) przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców;

3) sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji;

4) wybór władz samorządu mieszkańców;

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 7 ;

b) wybór członków Zarządu osiedla;

5) dyskusja, wolne wnioski;

6) zakończenie zebrania.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.                                                 

                                                                                                  

PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA

/-/ Wiesław Bańka