Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na badanie fokusowe

15.05.2019

 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Hrubieszowa

 

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku (Zarysu Projektu) w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej i mamy możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektu w wysokości od 3 do 10 mln euro, przy poziomie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Istotnym elementem warunkującym pozytywną ocenę projektu jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy problemów i potencjałów miasta, przy włączeniu społeczności lokalnej w konsultacjach nad procesem prac projektowych i planowania działań.

Przedstawiając powyższe, zapraszamy do uczestnictwa w badaniu fokusowym (zogniskowanym wywiadzie grupowym – FGI), które będzie dotyczyło oceny możliwości jakie stwarza się osobom z niepełnosprawnością w  Hrubieszowie w zakresie korzystania z przysługujących im praw.

Badanie odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r., w godz. od 900 do 1130 w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 7 (sala na parterze).W badaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i seniorów, reprezentanci ciał konsultacyjno-doradczych oraz osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich rodzice/opiekunowie oraz przedstawiciele  jednostek administracji publicznej.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w badaniu, które potrwa od 2 do 3 godzin. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i dlatego prosimy o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i ocenami dotyczącymi sytuacji osób niepełnosprawnych w naszej społeczności i wsparcia, jakie otrzymują ze strony instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Badanie fokusowe (zogniskowany wywiad grupowy – FGI) jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urzędu Miasta Hrubieszowa  i służy do wzmocnienia zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców,  podmiotów publicznych i organizacji społecznych w zarządzanie miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy  jednoczesnym zaangażowaniu obywateli w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście

Zapewniamy, iż uzyskane podczas badań dane będą traktowane jako poufne i przetwarzane będą wyłącznie w celach badawczych. Wyniki badań posłużą do opracowania raportu zbiorczego, który będzie stanowił potwierdzenie udziału mieszkańców w procesie konsultacji działań projektowych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w aplikowaniu o bezzwrotne środki finansowe na rzecz podniesienia standardów życia mieszkańców naszego miasta.